Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efezkým 1

« Galatským 6

» Efezkým 2

 

 

ÚVOD

1Pavel, prostřednictvím Boží vůle apoštol Ježíše Krista. Píši svatým v Efesu a věrným v Ježíši Kristu: 2Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 3Požehnaný je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských záležitostech.

 

CHVALOZPĚV

4Vybral si nás v Něm před založením světa, abychom byli před Jeho tváří svatí a neposkvrnění v lásce. 5Předem nás vyvolil k Sobě; vyvolil si nás k adopci za syny skrze Ježíše Krista podle Své dobré vůle 6a k chvále slávy Jeho milosti, kterou nás milostivě obdaroval v Milovaném. 7V Něm máme vykoupení skrze Jeho krev - totiž odpuštění přestoupení - podle bohatství Jeho milosti, 8které rozhojnil vůči nám ve veškeré moudrosti a chápání. 9Toto rozhojnění nastalo, když nám oznámil tajemství Své vůle podle Své dobré vůle - jak si to v Sobě předem ustanovil, 10kvůli správcovství, které se týkalo plnosti času, kdy bude všechno shromážděno v jedno v Kristu - to na nebesích i to na zemi. 11V Tom Kristu jsme i získali podíl dědictví. On nás předem vyvolil, (podle záměru Toho, který všechno působí podle úmyslu Své vůle), 12abychom tu byli k chvále Jeho slávy, my, kteří jsme již předtím skládali naději v Krista. 13V Něm jste i vy - když jste uslyšeli slovo pravdy (evangelium vašeho spasení) a když jste v Něho i uvěřili - byli zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým. 14On je zálohou našeho dědictví, až do vykoupení získaného vlastnictví, k chvále Jeho slávy.

15Kvůli tomu i Já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, 16nepřestávám za vás vzdávat díky a zmiňovat vás ve svých modlitbách, 17aby Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, vám dal Ducha moudrosti a zjevení v poznání Jeho samotného. 18Tak budou osvíceny oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje v Jeho povolání, jaké je bohatství slávy Jeho dědictví ve svatých, 19a jak nadměrná je velikost Jeho moci vůči nám, kteří věříme podle působení moci Jeho moci.

20Touto mocí působil v Kristu, když Ho vzkřísil z mrtvých a posadil Ho v nebeských místech po Své pravici,  21výše nad každou vládu, autoritu, moc, panství i nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i ve věku budoucím. 22A všechno podřídil pod Jeho nohy a dal Ho za hlavu nade vším v církvi, 23která je Jeho tělem, plností Toho, který všechno ve všem naplňuje.

 

 

1,11 získali podíl dědictví  - ř. slovo ve smyslu: ‚házet-losem,‘ tedy přidělit dědictví losem

1,20 posadil - var. ustanovil

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274870
Měsíc: 2525
Den: 140