Jdi na obsah Jdi na menu
 


458. ἀνομία, ας, ἡ [anomia]

Skloňování: ἀνομία, ας, ἡ

Zařazení: Podstatné jméno, rod ženský

Překlad: Bezzákonost, porušení zákona, neposlušnost, neposlušnost, bezpráví, hřích

 

Poznámky ke slovu:

Složenina z předpony  (proti, ne, bez) a slova νόμος (zákon). Přídavné jméno ἄνομος (bezzákonný, hříšný)

Doslova "bezzákonnost", tedy úplně ignorování Božího zákona. Označuje přirozený důsledek neposlušnosti.

 

Výskyty v Bibli (všechny):

"A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, porušovatelé zákona ‘" (Mt 7,23)

"Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo porušují zákon hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů." (Mt 13,41-42)

"Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti." (Mt 24,12)

"Blahoslavení jsou ti, jejichž porušování zákona bylo odpuštěno a jejichž hříchy byly přikryty." (Ř 4,7)

"Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a bezzákonosti k činění bezzákonosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. " (Ř 6,19)

"Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s porušováním zákona? A jaké je společenství světla s tmou?" (2. Kor 6,14)

"Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonosti, syn záhuby," (2. Tes 2,3)

"Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat." (2. Tes 2,7)

",,.očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista,který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškerého porušování zákona a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích." (Tit 2,13-14)

"Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl porušování zákona; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘" (Žid 1,9)

"‚Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, praví Pán: budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli,‘dodává: ‚a na jejich hříchy a jejich porušování zákona již nikdy nevzpomenu.‘ " (Žid 10,16-17)

"Každý činící hřích také činí porušení zákona, a hřích je porušení zákona." (1. Jan 3,4 Doslovný překlad)

 

 

Na této stránce je použit:
Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 264434
Měsíc: 2283
Den: 42