Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁKON... Sporně přeložená místa v Bibli týkající se zákona

article preview

TEXTOVÁ VERZE:

 

Verše o ZÁKONĚ

 

 

GRAFÉ

B21

ČSP

ČEP

Kralická Bible

Miloš Pavlík

Jeruzalémská Bible

Gal 5,23

proti takovým není zákon

Tomu se žádný zákon nevyrovná.

Proti takovým není žádný zákon.

Proti tomu se zákon neobrací.

Proti takovýmť není zákon.

proti takovýmto věcem není zákona

proti takovým věcem není zákon.

*Ř 2,20

který má v zákoně ztělesnění poznání a pravdy

neboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy

maje v Zákoně ztělesnění poznání a pravdy

protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy.

majícím formu umění a pravdy v zákoně.
 

majícím vzor poznání a pravdy v zákoně

máš v Zákoně nejvlastnější výraz vědění a pravdy

**Gal 5,3

Neboť znovu dosvědčuji každému obřezanému člověku, že je dlužníkem celého zákona k vykonání

Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon

A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý Zákon.

Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon.

A zase osvědčuji všelikému člověku, kterýž se obřezuje, že jest povinen všecken zákon naplniti.

a dále svědčím každému člověku, jenž se obřezávat dává, že je povinen vykonat celý zákon.

Znovu to dosvědčuji každému muži, jenž se dává obřezat: je zavázán k zachovávání Zákona v úplnosti.

Ř 2,13

Vždyť před Bohem nejsou spravedliví posluchači zákona, ale vykonavatelé zákona

Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní.

Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.

Nebo ne ti, kteříž slyší zákon, spravedlivi jsou před Bohem, ale činitelé zákona spravedlivi budou.

nejsou přece před Bohem spravedlivi posluchači zákona, nýbrž provozovatelé zákona budou ospravedlněni

před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo Zákonu naslouchají, ospravedlněni však budou ti, kdo Zákon zachovávají.

***Gal 2,14

Pokud ty jsi žid, ale žiješ pohansky a ne židovsky – proč naléháš na pohany, aby žili židovsky?

"Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš pohany k židovství?

 „Jestliže ty, ač jsi Žid, žiješ pohansky, a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako Židé?“

„Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? “

Poněvadž ty jsa Žid, pohansky živ jsi, a ne Židovsky, proč pohany k Židovskému způsobu nutíš?

Žiješ-li ty, jsa Žid, po způsobu národů a ne po židovsku, jak to, že nutíš národy požidovšťovat se?

Jestliže ty, který jsi Žid, žiješ jako pohané, a ne po židovsku, jak můžeš k zachovávání židovských zvyků nutit pohany?

 

*Ř 2,20 – B21 – je velký rozdíl říct, že v zákoně máš ztělesněné poznání pravdy (je tam ta pravda), anebo „máš zákon za ztělesněné poznání pravdy“ (pouze se domníváš, považuješ to za to). V řečtině je tam slovo pro mít, vlastnit, ne domnívat se.

**Gal 5,3 – správný překlad je v ČSP. Každý, kdo zhřešil, máš vůči zákonu dluh, který nemůže splatit. A tam nemůžeš spoléhat na obřízku, ale na Krista. Běžné překlady ale uvádí pozměněnou verzi – pokud jsi obřezaný, musíš zachovat celý zákon (z čehož nepřímo vyplývá, že pokud nejsi obřezaný, nemusíš zachovat celý zákon).

*** ČEP přidává slovo zákon (stejně tak, jako to přidávají do Gal 2,4 (chtějí vytvořit dojem, že problém je zákon samotný, ne přístup k zákonu – tedy židovský (farizejský) přístup k zákonu). V řečtině je slovo, které znamená dosl. požidovštit se

 

Fráze "V ZÁKONĚ":

V Bibli existuje fráze "pod zákonem" (hypó nomos) a taky fráze "v zákoně" (en nómos). „V zákoně“ znamená, že zákon znáš (máš znalost zákona – Ř 3,19), ale „pod zákonem“ znamená, že jsi pod prokletím zákona ve smyslu že pokud zhřešíš, jsi prokletý za svůj hřích. To vyplývá z veršů níže. Překlady ale tento princip nerozlišují:

 

 

GRAFÉ

B21

ČSP

ČEP

Kralická Bible

Miloš Pavlík

Jeruzalémská Bible

V ZÁKONĚ

 

 

 

 

 

 

 

Ř 2,12

a kdo v zákoně zhřešili, budou souzeni prostřednictvím zákona.

kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem.

a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni.

Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou.

 a kteřížkoli pod zákonem hřešili, skrze zákon odsouzeni budou.

a kolik jich hřešilo pod zákonem, budou skrze zákon souzeni,

a kdokoli zhřešil pod Zákonem, bude souzen podle Zákona;

Ř 2,23

Ty se chlubíš v zákoně

Chlubíš se Zákonem

Ty, který se chlubíš Zákonem

Zakládáš si na zákoně

Zákonem se chlubě

Ty, jenž se chlubíš zákonem

Ty, který se chlubíš Zákonem

Ř 3,19

Víme však, že co říká zákon, říká těm, kteří jsou v zákoně

 Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem

Víme, že vše, co Zákon praví, praví těm, kdo jsou pod Zákonem

Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem

Víme pak, že cožkoli zákon mluví, těm, kteříž jsou pod zákonem mluví

Nuže, víme, že kterékoli věci praví zákon, mluví k těm, kdo jsou pod zákonem

My pak víme: Všechno, co říká Zákon, říká pro ty, kdo jsou pod Zákonem

Gal 3,11

Neboť v zákoně není nikdo ospravedlněn před Bohem.

 Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní

Je jasné, že Zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován

Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona

A že z zákona nebývá žádný ospravedlněn před Bohem

Že však zákonem nikdo před Bohem ospravedlňován není

Že ostatně Zákon nemůže před Bohem nikoho ospravedlnit

Gal 5,4

Oddělili jste se od Krista všichni, kteří jste ospravedlňováni v zákoně

Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem

Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně

Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona

Zbavili jste se Krista, kteřížkoli v zákoně ospravedlněni býti hledáte

Vy, kteříkoli se dáváte ospravedlňovat zákonem

Rozešli jste se s Kristem, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně

Fil 3,6

podle spravedlnosti – která je v zákoně – jsem byl neporušený

co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby

jde-li o spravedlnost, která je v Zákoně

jde-li o spravedlnost podle zákona

Z strany pak spravedlnosti zákonní

co do spravedlnosti, jež je v zákoně

pokud jde o spravedlnost, kterou může dát Zákon, bezúhonný

 

Zákonný

Existuje ř. slovo dosl. „v-zákoně“ (ἔννομος) (předložka v (ἔν) + slovo zákon(νομος), dosl. zákonný. Je to jedno slovo složené z fráze "v zákoně" (viz výše). V českých překladech je to přeloženo takto:

 

GRAFÉ

B21

ČSP

ČEP

Kralická Bible

Miloš Pavlík

Jeruzalémská Bible

ZÁKONNÝM (KRISTU)

 

 

 

 

 

 

 

1. Kor 9,21

(nejsem protizákonným vůči Bohu, ale jsem zákonným vůči Kristu)

(sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu).

i když nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu. 

i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus.

nejsa bez zákona Bohu, ale jsa pod zákonem Kristu

nejsa bez zákona Bohu, nýbrž zákonitě poddán Kristu

já, který nejsem bez Božího zákona, neboť jsem pod zákonem Kristovým

 

Nezákonný, bezzákoný, protizákonný...

Řecké slovo „anomia“ znamená dosl. bezzákonost, protizákonnost, nezákonnost. Skládá se z předpony „a“ (ne, proti, bez) a „nomia“ (zákon). Jen někteří překladatelé toto slovo překládají tak, že v něm jde „slyšet“ slovo zákon:

 

GRAFÉ

B21

ČSP

ČEP

Kralická Bible

Miloš Pavlík

Jeruzalémská Bible

Mt 7,23

Odejděte ode Mě vy, kdo praktikujete protizákonnost.

Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!

‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti

‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.

 táhněte pryč ode mne vy, kteří působíte bezzákonnost.
 

pryč ode mne, pachatelé nepravosti.’

Mt 13,41

a ty, kteří vykonávají protizákonnost. 

totiž ty, kdo páchají zlo,

 a ty, kdo činí nepravost,

každého, kdo se dopouští nepravosti,

i ty, kteříž činí nepravost,

  i ty, kdo provozují bezzákonnost,
 

a všechny pachatele nepravostí

Mt 23,28

uvnitř jste plní pokrytectví a protizákonnosti.

ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!

uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti.“

uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.

uvnitř plní jste pokrytství a nepravosti.

vrchovatě plni pokrytectví a bezzákonnosti.

ale uvnitř jste plní pokrytectví a nepravosti.

Mt 24,12

A kvůli tomu, že se rozmnoží protizákonnost, vychladne láska mnoha lidí.

A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne.

A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. 

a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých

A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých.

a tím, že převládne bezzákonnost, láska většiny ochladne,

Následkem rostoucí nepravosti ochladne u velmi mnohých láska.

Ř 4,7

prominuta protizákonnost

jimž byly odpuštěny viny

jejichž nepravosti byly odpuštěny

jsou odpuštěny nepravosti

jichž odpuštěny jsou nepravosti

jejichž bezzákonnosti byly odpuštěny

 jimž byly prominuty viny

Ř 6,19 (2x)

Jako jste totiž své orgány vydávali do otroctví nečistotě a protizákonnosti k další protizákonnosti,

Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti

Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti

k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu

Jakž jste vydávali oudy své v službu nečistotě a nepravosti k činění nepravosti

Právě tak totiž, jako jste své údy vydali v nevolnictví nečistotě a bezzákonnosti k bezzákonnosti

Jestliže jste totiž kdysi dávali své údy do otroctví nečistotě a nevázanosti, takže jste žili nevázaně

2. Kor 6,14

Vždyť jaký je podíl spravedlnosti a protizákonnosti?

Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí?

Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí?

Co má společného spravedlnost s nepravostí?

Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí?

jaképak podílnictví spravedlnosti a bezzákonnosti?

Co má vlastně společného spravedlnost s bezbožností?

2. Tes 2,3

‚člověk protizákonnosti,‘

ten bezbožník

člověk bezzákonnosti

člověk nepravosti

člověk hřícha

člověk hříchu

Bezbožný člověk

2. Tes 2,7

to tajemství protizákonnosti

Tajemství této bezbožnosti 

Neboť tajemství této bezzákonnosti

Ta nepravost již působí, ale jen skrytě

tajemství nepravosti

tajemství bezzákonnosti

tajemství bezbožnosti

Tit 2,14

od veškeré protizákonosti

z veškeré nepravosti

z veškeré nepravosti

 ze všeho hříchu

od všeliké nepravosti,

od vší bezzákonnosti

ze vší nepravosti

Žid 1,9

nenáviděl jsi protizákonnost

zlo nenávidíš

nenáviděl nepravost

nenávidíš nepravost

a nenáviděl jsi nepravosti

v nenávist jsi pojal bezzákonnost

a v nenávist jsi pojal bezbožnost

Žid 10,17

protizákonnosti 

zločiny

jejich nepravost

nepravosti

i na nepravosti

jejich bezzákonnosti

jejich urážky

1. Jan 3,4(2x)

Každý, kdo činí hřích, činí také protizákonnost. A hřích je protizákonnost.

Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin!

Každý, kdo činí hřích, činí také svévoli. Hřích je svévole.

Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.

Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona.

Každý, kdo provozuje hřích, provozuje i bezzákonnost, a hřích je bezzákonnost

Kdokoli se dopouští hříchu, dopouští se též nepravosti, neboť hřích je nepravost.

Korkondantnost

protizákonnost

Páchát zlo, nemravnost, špatnost, vina, nepravost, bezbožnost, zločin

Nepravost, bezzákonost, nepravost, svévole

Nepravost, hřích, porušenízákona

Nepravost, hřích, proti zákonu

Bezzákonost, hřích

Nepravost, vina, nevázanost, bezbožnost, urážka

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274871
Měsíc: 2524
Den: 137