Jdi na obsah Jdi na menu
 


Které verše vám v Bibli chybí...?

Přehled nejznámějších českých překladů - který verš kde chybí

article preview

TEXTOVÝ DOKUMENT - Chybějící verše.docx

preklady-chybejici-verse.png

 

 

 

TEXTOVÁ VERZE:

 

 

GRAFÉ

Kralická Bible

ČSP

Miloš Pavlík

ČEP

Jeruzalémská Bible

B21

Mt 5,44

Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele, modlete se za ty, kdo vás pronásledují, žehnejte těm, kdo vás proklínají a konejte dobro těm, kdo vám nadávají a nenávidí vás

Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví,

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují,

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele [žehnejte těm, kteří vám zlořečí, pěkně se chovejte k těm, kteří vás nenávidí] a modlete se za ty, kteří [vám utrhají a] vás pronásledují,

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za své pronásledovatele,

Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Mt 17,21

Avšak tento druh démona nevystoupí jinak, než v modlitbě a půstu.

Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.

Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu

Tento druh však nevychází, leč skrze modlitbu a půst.

Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.

-

-

Mt 18,11

Neboť Syn člověka přišel spasit to, co by jinak zahynulo.

Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.

Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co zahynulo.

Vždyť Syn člověka přišel zachránit to, co je ztracené.

Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo.

-

-

Mt 20,16

Vždyť je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.

nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.

Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných

neboť je mnoho povolaných, málo však vyvolených.

-

-

-

Mt 20,22-23

Jste schopni pít kalich, který budu pít Já? A být pokřtěni křtem, kterým jsem Já křtěn?

Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.

„Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který mám pít já? “ Řekli mu: „Můžeme.“

Můžete pít kalich, jejž brzy budu pít já? Praví mu: Můžeme.

Můžete pít kalich, který já mám pít?“ Řekli mu: „Můžeme.“

Můžete pít kalich, který budu pít?" Oni mu říkají: "To můžeme." -

"Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili.

Mt 23,14

Běda vám, učitelé zákona a farizeové – pokrytci! Protože vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. Kvůli tomu obdrží těžší soud. 

Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že zžíráte domy vdovské, a to pod zámyslem dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete.

Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože vyjídáte domy vdov a okázale dlouho se modlíte; proto vezmete těžší odsouzení.“

-

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.

-

-

Mt 25,13

Proto bděte, protože neznáte ten den ani tu chvíli, ve které přijde Syn člověka.

Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. “

Bděte tedy, protože nevíte dne ani hodiny.

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Bděte tedy, neboť neznáte dne ani hodiny.

Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu."

Mt 27,35

Když Ho ukřižovali, rozdělili si Jeho plášť: Metali o něj losy. Takže se naplnilo to, co bylo řečeno prorokem: ‚Rozdělili si Můj plášť a o Mé oblečení metali losem.‘

Ukřižovavše pak jej, rozdělili roucha jeho, mecíce los, aby se naplnilo povědění proroka: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los.

Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty házejíce o ně los;

A ukřižovavše ho, rozdělili si jeho šatstvo, vrhajíce los;

Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty

Když ho ukřižovali, rozdělili si losem jeho šaty.

Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty.

Mk 2,17

Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé lidi, ale hříšné.

Nepřišelť jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.

Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.“

Nepřišel jsem povolávat spravedlivé, nýbrž hříšníky.

Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.

Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky."

Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."

Mk 6,11

Amen, říkám vám: V den soudu bude lehčeji obyvatelům Sodomy a Gomory, než tomu městu.

Amen pravím vám: Lehčeji bude Sodomským a Gomorským v den soudný než městu tomu.

Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu.“

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

GRAFÉ

Kralická Bible

ČSP

Miloš Pavlík

ČEP

Jeruzalémská Bible

B21

Mk 9,44 (stejně i v Mk 9,46)

kde jejich červ neumírá a oheň nehasne

Kdež červ jejich neumírá, a oheň nehasne.

 kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.

[kde jejich červ neskonává a oheň nehasne].

kde červ jejich neumírá a oheň nehasne

-

-

Mk 10,21

Jdi, prodej všechno, co máš, dej to žebrákům a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj Mě; vezmi kříž.

Jdi, a cožkoli máš, prodej, a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a poď, následuj mne, vezma kříž.

Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“

jdi, prodej, cokoli máš, a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi, a pojď, [chop se kříže a] ber se za mnou.

Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“

jdi, prodej, co máš, a rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mě."

jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě."

Mk 10,24

Děti, jak nesnadné je vstoupit do Božího království pro ty, kdo spoléhají na peníze.

Synáčkové, kterak nesnadné jest doufajícím v statek do království Božího vjíti.

Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království.

Děti, jak těžké je, by do Božího království vnikli ti, kdo na statky spoléhají!

Dítky, jak těžké je vejít do království Božího!

Děti, jak těžké je vejít do Božího království!

Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království!

Mk 13,14

Když uvidíte ‚ohavnost způsobující pustošení‘ (o které je řečeno skrze proroka Daniele) postavenou tam, kde by neměla stát – kdo čte, rozuměj – tehdy ti v Judsku ať utečou do hor. 

Když pak uzříte ohavnost zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze Daniele proroka, ana stojí, kdež by státi neměla, (kdo čte, rozuměj), tehdáž ti, kdož by v Židovstvu byli, ať utekou na hory.

Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘ postavenou, kde nemá být — kdo čte, ať rozumí — tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor.

Až však uvidíte ohavnost pustošení, jak stojí, kde by neměla, (kdo čte, rozuměj,) tu nechť ti, kdo budou v Júdsku, prchají do hor,

Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost ‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

Až uvidíte ohavnost zpustošení postavenou tam, kde nemá být (kdo čteš, pochop!), pak ti, kdo budou v Judsku, ať se utečou do hor,

Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.

Mk 9,44 (obdobně v. 46)

kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.

Kdež červ jejich neumírá, a oheň nehasne.

kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.

[kde jejich červ neskonává a oheň nehasne].

kde červ jejich neumírá a oheň nehasne

-

-

Mk 11,26

Neboť pokud neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.

Nebo jestliže vy neodpustíte, ani Otec váš, kterýž v nebesích jest, odpustí vám hříchů vašich.

Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, ten v nebesích, neodpustí (ta) vaše přestoupení.“

Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, ten v nebesích, neodpustí (ta) vaše přestoupení.“

Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.

-

-

Mk 15,3

Přední kněží proti Němu vznášeli mnoho obžalob. On však na nic neodpovídal.

I žalovali na něj přední kněží {biskupové} mnoho. On pak nic neodpovídal.

Velekněží ho velmi obviňovali.

 A velekněží ho naléhavě obžalovávali

Velekněží na něj mnoho žalovali.

A velekněží proti němu kupili obvinění na obvinění.

Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí.

Mk 15,28

A naplnilo se Písmo: ‚Byl započítán mezi protizákonné lidi.

I naplněno jest písmo, řkoucí: A s nepravými počten jest.

Naplnilo se Písmo, které praví: ‚Byl započten mezi bezzákonné.‘

[I bylo splněno Písmo, jež praví: A byl započten mezi bezzákonné.]

Tak se naplnilo Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.‘

-

-

Lk 4,4

Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem.‘

Že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím.

Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem.‘

Je psáno: Ne pouhým chlebem bude člověk žít, nýbrž každým Božím slovem.

Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.

Je psáno: Ne samým chlebem bude živ člověk.

Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.

Lk 4,8

Odejdi za Mě, satane.

-

-

-

-

-

-

Lk 9,55-56

Ježíš se obrátil a napomenul je: Nevíte, jakého jste ducha… Vždyť Syn člověka nepřišel lidské duše zničit, ale spasit.“ A odešli do jiné vesnice.

Ale obrátiv se, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu. Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby spasil. I odešli do jiného městečka.

Obrátil se a pokáral je. Řekl: „Nevíte, jakého jste ducha.“ A šli do jiné vesnice.

Obrátiv se však, domluvil jim [a řekl: Nevíte, jakého jste ducha]. A odebrali se do jiné vsi.

Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.

 

Ale on se obrátil a pokáral je. A vydali se na cestu do jiné vesnice.

Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice.

Lk 17,36

Dva budou na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.

Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn.

Dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý zanechán

 budou dva na poli, jeden bude vzat s sebou a druhý ponechán

Dva budou na poli, jeden bude přijat, a druhý zanechán.

-

-

Lk 23,17

O svátcích jim musel nutně propustit jednoho vězně

Musil pak propouštívati jim jednoho v svátek.

O svátcích jim totiž musel propouštět jednoho vězně.

 (A byl nucen jednoho jim ve svátek propouštět.)

Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka.

-

-

 

 

 

GRAFÉ

Kralická Bible

ČSP

Miloš Pavlík

ČEP

Jeruzalémská Bible

B21

Jan 5,3

kteří čekali na pohyb vody

očekávajících hnutí vody.

…kteří čekali na pohyb vody.

vyčkávajících pohyb vody.

-

kteří čekali na to, až se voda začne vzdouvat

-

Jan 5,4

Neboť anděl během určitého období sestupoval do rybníku a vířil vodu. A kdo sestoupil do rybníku po tom víření vody nejdříve, býval uzdraven, ať už trpěl jakýmkoliv onemocněním.

Nebo anděl jistým časem sstupoval do rybníka, a kormoutil vodu. Protož kdož nejprvé sstoupil po tom zkormoucení vody, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl.

Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.

V tom koupališti totiž v jistých obdobích sestupoval anděl a čeřil vodu; kdo tam tedy po tom zčeření vody první vstoupil, stával se zdravým, byť byl postižen jakýmkoli chorobným stavem].

Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.

Do toho rybníka totiž občas sestupoval anděl Páně a vířil vodu; tehdy první z těch, jenž tam vstoupil poté, co se voda rozvířila, býval uzdraven, ať byla jeho choroba jakákoli.

-

Sk 8,37

Filip řekl: „Pokud věříš z celé mysli, je to dovoleno.“ On odpověděl: „Věřím, že Boží Syn je Ježíš Kristus.“

I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.

Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“

-

Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“

-

-

Sk 9,5-6

Řekl: „Kdo jsi, Pane?“ A On řekl: „JÁ JSEM Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti vzpírat se proti ostnům.“ Saul se třásl a zděsil se. Řekl: „Co chceš, abych udělal?“ „Vstaň, vejdi do města a bude ti řečeno, co máš udělat.

Kterýž řekl: I kdo jsi Pane? A Pán řekl: Já jsem Ježíš, jemuž ty se protivíš. Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati. A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil? A Pán k němu: Vstaň a jdi do města, a bude tobě povědíno, co bys ty měl činiti.

Řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko (je) ti vzpínat se proti bodcům.“ (Saul) se třásl a děsil se. Řekl: „Pane, co chceš, abych učinil?“ A Pán mu (odpověděl): „ Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat.“

I řekl: Kdo jsi, Pane? A on [řekl]: Já jsem Ježíš, jehož ty pronásleduješ; ale vstaň a vejdi do města a bude ti řečeno, co máš činit.

Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.

Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“

 

 "Kdo jsi, Pane?" zeptal se. A on: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale vstaň, vejdi do města, a bude ti řečeno, co máš dělat."

Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat."

Sk 13,42

Když vycházeli z té židovské synagogy, pohané je vybídli, aby k nim ty výroky promluvili také příští sobotu.

 A když vycházeli ze školy Židovské, prosili pohané, aby jim v druhou sobotu mluvili táž slova.

Když vycházeli ze synagogy, prosili je, aby jim o tom pověděli i příští sobotu.

 A když oni vycházeli, prosili lidé, by k nim tato slova byla promluvena v další sobotu;

Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili příští sobotu.

A když odcházeli, zvali je, aby o tom všem promluvili ještě následující sobotu.

  Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu.

Sk 15,34

Sílas však usoudil, že tam zůstane.

Ale Sílovi se vidělo, aby tu zůstal

Silas se však rozhodl zůstat.

-

Silas se však rozhodl, že tam zůstane

-

-

Sk 23,9

Co když k němu promluvil duch nebo anděl? Nebuďme protiBohubojující!“

-

-

-

-

-

-

Sk 24,6-8

On se také pokusil znesvětit chrám. Chopili jsme se ho a chtěli jsme ho soudit podle našeho zákona. Ale přišel velitel vojska Lysias a s velkým násilím ho odvedl z dosahu našich rukou. Rozkázal, aby žalobci přišli k tobě. Když ho vyslechneš, sám se od něj můžeš dozvědět všechno o tom, z čeho ho obžalováváme

Kterýž také i o to se pokoušel, aby chrámu poškvrnil; a kteréhož javše, vedlé zákona svého chtěli jsme souditi. Ale přišed hejtman Lyziáš s mocí velikou, vzal ho z rukou našich, Rozkázav, aby žalobníci jeho šli k tobě. Od něhož ty sám budeš moci, vyptaje se, zvěděti o tom o všem, z čeho my jej viníme.

Pokusil se dokonce znesvětit chrám. Zmocnili jsme se ho a chtěli jsme ho soudit podle našeho Zákona. Avšak přišel velitel Lysias, velkým násilím jej vzal z našich rukou a rozkázal, aby jeho žalobci přišli k tobě. Když ho vyslechneš, sám se můžeš od něho dovědět o tom všem, z čeho jej obviňujeme.“

jenž se pokusil i CHRÁM znesvětit; toho jsme se také zmocnili [a umínili jsme si soudit ho podle zákona našeho. Přišel k tomu však Lysias, tribun, s velikým násilím ho z našich rukou odvedl a jeho žalobcům poručil jít k tobě]. Když ho vyšetříš, budeš moci od něho sám zvědět jistotu stran všech věcí, z nichž ho my obžalováváme.

Pokusil se i znesvětit chrám a my jsme ho zadrželi.

Ale velitel Lysias zasáhl a násilně nám ho vzal z rukou; a poručil, aby jeho žalobci přišli k tobě.

Až ho budeš vyslýchat, můžeš se sám přesvědčit o tom všem, co na něj žalujeme.“

 

Pokusil se dokonce znesvětit Chrám a tehdy jsme ho zatkli. U něho si můžeš sám zjistit, vyslechneš-li ho, že veškeré naše žaloby proti němu jsou oprávněné.`

Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme."

 

 

 

 

 

GRAFÉ

Kralická Bible

ČSP

Miloš Pavlík

ČEP

Jeruzalémská Bible

B21

Sk 28,29

Když to řekl, židé odešli a přitom měli mezi sebou mnohé hádky.

A když on to propověděl, odešli Židé, majíce mezi sebou hádky mnohé.

Když to řekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou přeli.

[A když tyto věci řekl, Židé odešli, majíce mezi sebou mnoho sporu.]

Když to Pavel řekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou přeli.

-

-

Ř 8,1

Proto  teď není trest vůči těm v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale chodí podle Ducha.

A protož neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé těla, ale podlé Ducha.

Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha.

Nyní tedy těm, kdo jsou v Kristu Ježíši, není žádného odsouzení;

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,

Nyní tedy už není odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.

A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.

Ř 11,6

Pokud je však z milosti, již ne ze skutků, jinak by již milost nebyla milostí. Pokud je však ze skutků, již to není milost, jinak by již skutek nebyl skutek.

A poněvadž z milosti, tedy ne z skutků, sic jinak milost již by nebyla milost. Pakli z skutků, již není milost, jinak skutek nebyl by skutek.

Jestliže však z milosti, pak již ne ze skutků, jinak by milost již nebyla milostí.

jestliže však milostí, ne již na základě činů, jinak milost přestává být milostí.

Když z milosti, tedy ne na základě skutků – jinak by milost nebyla milostí.

Ale je-li to milostí, není to už kvůli skutkům; jinak milost už není milostí.

Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by milost už nebyla milost.

Ř 16,24

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi. Amen.

Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista budiž se všemi vámi. AMÉN.

Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.

-

-

Gal 3,1

Ó, nerozumní Galatští, kdo vás očarovalabyste nevěřili pravdě? Vás, kterým byl před očima zřetelně vykreslen ukřižovaný Ježíš Kristus?!

Ó nemoudří Galatští, kdo vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prvé byl vypsán, a mezi vámi ukřižován?

Ó, nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval, vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný?

Ó, zpozdilí Galaté, kdo vás uřkl, vás, jimž byl Ježíš Kristus před očima vymalován jako [mezi vámi] ukřižovaný?

Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!

Nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval? Před očima vám byly přece vykresleny rysy Ježíše Krista na kříži.

Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný!

Gal 3,17

Smlouva, dříve potvrzena od Boha vztahující se ke Kristu, není po čtyři sta třiceti letech odvolána zákonem, ani to nevedlo ke zrušení zaslíbení.

Totoť pak pravím: Že smlouvy prvé od Boha stvrzené, vztahující se k Kristu, zákon, kterýž po čtyřech stech a po třidcíti letech začal se, nevyprazdňuje, aby slib Boží v nic obrátil.

Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení.

I pravím toto: Úmluvu, předem pravoplatnosti nabyvší od Boha, nezbavuje pravoplatnosti zákon, - jenž byl zaveden po čtyřech stech a třiceti letech, - takže by zrušil příslib.

Chci tím říci: Smlouvu, od Boha dávno pravoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po čtyřech stech třiceti letech, a tak zrušit slib.

Mám na mysli toto: Zákon, jenž přišel po čtyřech stech třiceti letech, neruší závěť, kterou Bůh stanovil v řádné a právoplatné formě, nemaří tak ono zaslíbení.

Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení.

Ef 3,14

Kvůli tomu skláním svá kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista

Pro tuť příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista,

Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista,

Z této příčiny skláním svá kolena před Otcem [našeho Pána Ježíše Krista],

Proto klekám na kolena před Otcem,

Proto poklekám na kolena před Otcem,

Proto klekám na kolena před Otcem,

1. Kor 10,28

Pokud by vám však někdo řekl: ‚Toto jídlo je maso obětované modlám‘ - nejezte, kvůli tomu, kdo vám to oznámil a kvůli svědomí; vždyť ‚Pánova je země i její plnost.

Pakli by vám někdo řekl: Toto jest modlám obětované, nejezte pro toho, kdož oznámil, a pro svědomí. Páně zajisté jest země i plnost její.

Ale když by vám někdo řekl: ‚Toto je obětováno božstvům, ‘ nejezte kvůli tomu, kdo vám to oznámil, a kvůli svědomí.

řekne-li vám však někdo: Toto je posvátná oběť, nejezte - pro onoho, jenž vás upozornil, a pro svědomí;

Kdyby vám však někdo řekl: „Toto bylo obětováno božstvům,“ nejezte kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí –

 Řekne-li vám však někdo: "Toto bylo maso z oběti," nejezte to vzhledem k tomu, kdo vás upozornil, a kvůli svědomí.

Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho, kdo vás upozornil, a na svědomí.

Kol 1,2

píšou svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

Těm, kteříž jsou v Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolossách: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce [, a Pána Ježíše Krista].

Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho.

svatým v Kolosách, věrným bratrům v Kristu. Milost a pokoj vám od Boha, našeho Otce!

svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce.

Kol 1,14

ve kterém máme skrze Jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů.

V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů,

v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.

 v němž máme osvobození, odpuštění hříchů,

V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:

v němž máme vykoupení, odpuštění hříchů.

v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.

 

 

 

 

 

GRAFÉ

Kralická Bible

ČSP

Miloš Pavlík

ČEP

Jeruzalémská Bible

B21

1. Tim 2,7

Do toho jsem byl ustanoven jako veřejný hlasatel a apoštol – mluvím pravdu v Kristu, nelžu – pohanů ve víře a v pravdě.

K čemuž postaven jsem já za kazatele a apoštola, (pravduť pravím v Kristu a neklamámť), za učitele pohanů u víře a pravdě.

K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem — mluvím pravdu v Kristu, nelžu —, učitelem národů ve víře a v pravdě.

k tomu jsem byl určen já jako hlasatel a apoštol, (říkám pravdu, nelžu,) učitel národů ve víře a pravdě.

Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.

a pro ně jsem byl ustanoven já jako hlasatel a apoštol - mluvím pravdu, nelžu -, učitel pohanů ve víře a pravdě.

a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.

2. Tim 4,22

Ať je Pán Ježíš Kristus s tvým duchem. Milost s vámi se všemi. Amen.

Pán Ježíš Kristus s duchem tvým. Milost Boží s vámi. Amen.

Pán Ježíš Kristus buď s tvým duchem. Milost s vámi! Amen.

Pán Ježíš Kristus s tvým duchem. Milost s vámi.

Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.

Pán budiž s tvým duchem! Milost buď s vámi!

Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.

1. Pt 4,14

Pokud jste uráženi v Kristově jménu, jste blahoslavení, protože na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. U nich je vskutku urážen, ale u vás je oslavován.

 

Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení jste. Nebo Duch ten slávy a Boží na vás odpočívá, kterýž z strany jich zajisté rouhán, ale z strany vaší oslavován bývá.

Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží.

Jste-li ve jménu Kristově hanobeni, jste blaženi, protože si na vás spočívá Duch slávy a Boží [; z jejich strany se mu děje rouhání, zato však z vaší strany je oslavován].

Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

Jste blahoslavení, když vás tupí pro Kristovo jméno, neboť Duch slávy, Duch Boží spočívá na vás.

Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

1. Jan 4,3

A každý duch, který nevyznává Ježíše Kristakterý přišel v těle, není z Boha. A to je ten antikrist

Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův

 A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista

a žádný duch, jenž Ježíše Krista v mase přišedšího nevyznává, z Boha není; a toto je působení antikrista,

každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není.

a každý duch, jenž nevyznává Ježíše, není z Boha; to je právě duch Antikristův.

Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista

1. Jan 5,7-8

Protože jsou Tři, kteří vydávají svědectví v nebi: Otec, Slovo a Duch svatý. A ti Tři jsou jedno. A jsou Tři, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch, voda a krev. A ti Tři jsou do Jednoho.

Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch svatý, a ti tři jedno jsou.  tři jsou, kteříž svědectví vydávají na zemi: Duch, a voda, a krev, a ti tři jedno jsou

Tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi — Otec, Slovo a Duch Svatý — a ti tři jsou jedno. A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi — Duch, voda a krev —, a ti tři jsou zajedno.

 protože ti, kteří svědčí, jsou tři, Duch a voda a krev, a ti tři jsou v jedno.

Tři jsou, kteří vydávají svědectví – Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno.

 

Jsou tedy tři, kteří svědčí:  Duch, voda, krev, a ti tři směřují k témuž cíli.

Jsou tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno.

Zj 5,14

A ti starší padli a poklonili se Živému na věky věků.

 

Čtvero pak těch zvířat řeklo: Amen. A těch čtyřmecítma starců padlo, a klaněli se živému na věky věků.

A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.

A ty čtyři živé bytosti pravily: AMÉN. A ti starší padli a jali se klanět.

starci padli na kolena a klaněli se.

A čtyři Živoucí říkali. "Amen!" A Starci padli na tvář a klaněli se.

 A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se.

Zj 14,5

A v jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou před Božím trůnem neposkvrněni.

A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím.

V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony.

 a v jejich ústech se nenašla lež, [neboť] jsou bezúhonní.

Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

 Jejich ústa nikdy nepoznala lež: jsou bez poskvrny.

V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.

 

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 274871
Měsíc: 2524
Den: 137