Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 25

« Matouš 24

» Matouš 26

 

Matouš 25

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

1Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám, které si vzaly své lampy a vyšly, aby se setkaly s ženichem. 2Ale pět z nich bylo hloupých a pět z nich moudrých. 3Ty hloupé si vzaly své lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4Moudré si však vzaly se svými lampami také olej v nádobách. 5Když ženich prodléval s příchodem, všechny začaly podřimovat, až usnuly. 6Uprostřed noci se však rozezněl křik: ‚Hle: Ženich! Vyjděte, abyste se s ním setkaly!‘ 7Tehdy se všechny panny vzbudily a připravily své lampy. 8Hloupé panny řekly moudrým: ‚Dejte nám trochu ze svého oleje, protože naše lampy dohasínají.‘ 9Avšak moudré panny odpověděly: ‚Ne, nemusel by náš olej vystačit pro nás i pro vás. Raději jděte k prodavačům a nakupte si.‘ 10Když si odešly koupit olej, přišel ženich, a ty, které byly připraveny, s ním vešly na svatební hostinu. A dveře byly zavřeny.  11Když pak přišly ty druhé panny, řekly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ 12On jim však odpověděl: ‚Amen, říkám vám: Neznám vás.‘ 13Proto bděte, protože neznáte ten den ani tu chvíli, ve které přijde Syn člověka.

 

PODOBENSTVÍ O SLUŽEBNÍCÍCH S TALENTY

14Bude tomu stejně, jako když jeden člověk vycestoval do zahraničí. Povolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. 15Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden talent – každému podle jeho schopností. A hned vycestoval do zahraničí. 16Ten, který obdržel pět talentů, šel a obchodoval. A získal dalších pět. 17Stejně tak ten, který měl dva talenty, získal další dva. 18Ten však, který obdržel jeden talent, odešel a zakopal ten talent v zemi – a tak ukryl peníze svého pána.

19Po dlouhé době přišel pán těch otroků a provedl s nimi vyúčtování. 20A přistoupil ten, který obdržel pět talentů. Přinesl jiných pět a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět talentů. Hle: Získal jsem dalších pět talentů.‘ 21Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, dobrý a věrný otroku. Nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi do radosti svého pána.‘ 22Přistoupil také ten, který obdržel dva talenty, a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dva talenty. Hle: Získal jsem další dva talenty.‘ 23Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, dobrý a věrný otroku. Nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi do radosti svého pána.‘ 24Přistoupil také ten, který obdržel jeden talent, a řekl: ‚Pane, vím, že jsi tvrdý člověk: sklízíš, kde jsi nerozséval a sbíráš, odkud jsem nerozsypal. 25Bál jsem se, odešel jsem a skryl tvůj talent v zemi. Hle: Zde máš, co je tvé.‘ 26Jeho pán mu odpověděl: ‚Otroku zlý a lenivý! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nerozséval, a sbírám, odkud jsem nerozsypal. 27Měl jsi proto moje peníze dát směnárníkům. Až bych přišel, vzal bych si to, co je moje i s úrokem. 28Proto mu ten talent vezměte a dejte jej tomu, kdo má deset talentů. 29Neboť každému, kdo má, bude dáno a rozhojní se mu to. Tomu, kdo nemá, však bude odejmuto i to, co má. 30A toho neužitečného otroka uvrhněte do nejzazší temnoty. Tam bude nářek a skřípění zubů.‘

 

O POMOCI DRUHÝM

31Když však ve Své slávě přijde Syn člověka a s Ním všichni andělé – tehdy se posadí na trůn Své slávy, 32a budou před Ním shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých tak, jako pastýř odděluje ovce od kůzlat. 33Po Své pravici postaví ovce a po levici kůzlata. 34Tehdy řekne král těm po Své pravici: ‚Pojďte, požehnaní Mého Otce. Zdědili jste království, které je pro vás připraveno od založení světa. 35Vždyť jsem hladověl a dali jste Mi najíst, žíznil jsem a dali jste Mi napít, byl jsem host a pohostili jste Mě, 36byl jsem nahý a oblékli jste Mě, byl jsem nemocný a navštívili jste Mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za Mnou.‘ 37Tehdy Mu ti spravedliví lidé odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nakrmili Tě? Nebo žíznivého a dali jsme ti napít? 38Kdy jsme tě viděli jako hosta a pohostili ? Nebo nahého a oblékli ? 39Kdy jsme tě viděli nemocného či ve vězení a přišli jsme za Tebou?‘ 40A král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám: Co jste udělali jednomu z Mých nejmenších bratrů – Mě jste udělali.‘ 41Potom řekne těm po levici: ‚Jděte ode Mě, prokletí, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům. 42Vždyť jsem hladověl a nedali jste Mi najíst, žíznil jsem a nedali jste Mi napít, 43byl jsem hostem a nepohostili jste Mě, byl jsem nahý a neoblékli jste Mě, byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste Mě.‘ 44Tehdy Mu i oni odpoví: ‚Pane, kdy jsme Tě viděli hladového, žíznivého, jako hosta, nahého, nemocného, ve vězení – a neposloužili jsme Ti?‘ 45Tehdy jim odpoví: ‚Amen, říkám vám: Cokoli jste neudělali jednomu z těchto nejmenších – ani Mě jste neudělali.‘ 46A tito lidé odejdou do věčného trestu, ale spravedliví lidé odejdou do věčného života.

 

 

25,13 bdít - var. buďte ve střehu/na stráži/hlídat, v pohotovosti

25,15 jeden talent měl hodnotu mzdy práce dělníka za více než 20 let

25,16 obchodovat - var. pracoval (aktivně s nimi nakládal)

25,24 tvrdý - var. přísný, tvrdohlavý

25,35 hostem a pohostili jste mě - var. cizincem, a ujali jste se mě

25,38.43.44 host - var. cizinec

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 261243
Měsíc: 3267
Den: 187