Jdi na obsah Jdi na menu
 


List Judův

« 3. Janova

» Zjevení 1

 

ÚVOD

1Juda, otrok Ježíše Krista a Jakubův bratr, píše: Povolaným, kteří jsou milováni v Bohu Otci a zachovávani pro Ježíše Krista. 2Ať se vám rozroste milosrdenství, pokoj a láska. 3Milovaní, když jsem vynakládal všechnu snahu na to, abych vám napsal ohledně naší společné spásy, pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste odhodlaně a usilovně zápasili o víru, která byla jednou provždy předána svatým. 4Neboť se do církve vloudili lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k soudu. Ti bezbožní lidé obrací milost našeho Boha v otevřenou oplzlost, a zapírají jediného Svrchovaného Pána – našeho Pána Ježíše Krista.

 

VAROVÁNÍ PŘED FALEŠNÝMI UČITELI

5Proto vám chci připomenout (přestože to všechno víte), že ačkoliv Pán jednou spasil lid z Egyptské země, tak podruhé zahubil ty, kteří neuvěřili. 6A anděly, kteří si nezachovali své původní místo, ale opustili své obydlí, zachovává nepřetržitě v poutech pod vlivem hluboké mrákoty do velikého soudného dne.  7Stejně jako Sodoma, Gomora a okolní města, která podobným způsobem propadla smilstvu a odešla za jiným tělem - a tato města jsou nám předložena za příklad, když trpěla pod spravedlivým trestem věčného ohně. 8Nicméně: Stejně i ti snící - ti znečišťují své tělo, odmítají panství a rouhají se slávám.  9Také archanděl Michel, když se ďáblem rozsuzoval a diskutoval ohledně Mojžíšova těla, se neodvažoval proti němu vynést potupný soud, ale řekl: „Ať tě napomene Pán. 10Tito se však rouhají těm věcem, které nevidí. A v tom, co jako nerozumná zvířata přirozeně znají, propadají zkáze.

11Beda jim! Protože šli cestou Kainovou, vylili se do poblouznění Balámovy mzdy a zahynuli Kórachovou vzpourou. 12Tito lidé jsou skvrnou ve vašich hostinách lásky, když s vámi bezostyšně spoluhodují, pasoucí sami sebe. Jsou to oblaky bez vody, které jsou hnány větry. Jsou to podzimními stromy bez ovoce, dvakrát zemřelé a vykořeněné. 13Jsou to mořské vlny divokého moře, které pění svou hanebnost. Jsou to bloudící hvězdy, kterým je na věčnost zachována hluboká mrákota temnoty.

14Prorokoval o nich Enoch, sedmý od Adama: ‚Hle: Přišel Pán ve Svých svatých - v deseti tisících andělech, 15aby vykonal soud proti všem a usvědčil všechny bezbožné lidi ze všech jejich bezbožných skutků, kterými vykonávali bezbožnost; a ze všech tvrdých slov, které proti Němu ti bezbožní hříšníci vyslovili. 16Jsou to reptalové, kteří si stále stěžují. Chodí podle svých chtíčů a jejich ústa mluví honosně a lichotí druhým lidem kvůli vlastnímu prospěchu.

17Ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpovězená od apoštolů našeho Pána Ježíše Krista. 18Neboť vám řekli: ‚V posledním čase budou posmívači, kteří budou chodit podle svých bezbožných chtíčů. 19To jsou ti, kteří se oddělují; jsou to duševní lidé, kteří nemají Ducha.

20Ale vy, milovaní, vybudujte se ve své nejsvatější víře tím, že se budete modlit v Duchu Svatém. 21Zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. 22A slitovávejte se vskutku nad těmi, kteří pochybují. 23Jiné však zachraňujte, vytrhujíce je z ohně. Nad jinými se v úctě slitovávejte a přitom mějte v nenávisti i tu jejich tuniku poskvrněnou od těla.

 

ZÁVĚR

24Tomu, který je mocen zachovat vás bez klopýtnutí a postavit vás neposkvrněné s veselím před Jeho slávu, 25samotnému moudrému Bohu, našemu Spasiteli skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, nadvláda i moc před veškerým věkem i nyní, a po všechny věky. Amen.

 

 

6 původní místo - var. (svou) vládu

7 odešla za jiným tělem - v této větě je slovo ‚tělo‘ patrně ve smyslu spojení manželského svazku (‚ti dva budou jedno tělo.‘), který lidé neuznávali a následovali jiné „spojování těl“

8 slávám - snad slavným (nebeským) bytostem, tedy andělům a Bohu (srov. 2. Pt 2,10)

9 potupný - var. urážlivý, rouhavý

12 skvrna – var. úskalí

12 dosl. 've vašich láskách'. -  ř. agapé (láska), někdy vyjadřuje hostiny, při kterých se rozvíjí vzájemná láska

15 tvrdý - var. hrozný, drsný, přísný, násilný

16 lidem - dosl. tvářím

23 tunika - tj. spodní oděv

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 264523
Měsíc: 2257
Den: 53