Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Timoteovi 4

« 2. Timoteovi 3

» Titovi 1

 

1Důrazně zapřísahám před Bohem a Ježíšem Kristem (který má soudit živé i mrtvé) při Jeho zjevení a při Jeho království: 2Kázej slovo, stůj za ním vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej a povzbuzuj se vší trpělivostí a učením. 3Vždyť nastane čas, kdy lidé nesnesou zdravé učení, ale podle svých žádostí si nahromadí kolem sebe učitele, kteří jim budou lechtat uši. 4A odvrátí uši od pravdy a obrátí se k vymyšleným legendám. 5Ale ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty a svou diakonii přiveď k úplnosti,

 

PAVLOVA SITUACE

 6Já jsem již obětován jako litá oběť a přichází čas mé deportace. 7Usilovně jsem zápasil v dobrém boji, závodní dráhu jsem dokončil, víru jsem zachoval. 8Zůstává pro mě uložen věnec spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán – ten spravedlivý Soudce. A nejen mě, ale i všem, kteří milují Jeho zjevení. 9Usiluj o to, abys ke mně brzy přišel.

10Démas mě totiž opustil, miloval současný věk a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie a Titus do Dalmácie. 11Je se mnou pouze Lukáš. Vezmi Marka a přiveď ho s sebou, bude pro mě užitečný pro diakonii. 12Tychikose jsem poslal do Efesu. 13 přijdeš, vezmi s sebou cestovní plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, hlavně pergameny.

14Kovář Alexander vůči mě projevil mnoho zla. Pán mu odplatí podle jeho skutků. 15Dávej si na něj pozor, velmi se stavěl na odpor proti našemu poselství.

16Při mé první ústní obhajobě se mnou nikdo nestál, ale všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno! 17Avšak Pán stál za mnou a posilnil mě, aby skrze mě bylo kázání evangelia přivedeno k úplnosti a aby ho slyšeli všichni pohané. A byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. 18Pán mě vysvobodí od každého zlého skutku a uchrání až do Svého nebeského království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.19Pozdrav Prisku, Akvilu i Oneziforův dům.

 

ZÁVĚR

20Erastos zůstal v Korintu. Trofimose jsem nechal nemocného v Milétu. 21Usiluj o to, abys ke mně přišel před zimou. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni ostatní bratři.

22Ať je Pán Ježíš Kristus s tvým duchem. Milost s vámi se všemi. Amen.

[Druhý dopis, týkající se Timotea - dříve zvoleného správce církve v Efezu - byl napsán z Říma, když byl Pavel přiveden před císaře Nera.]

 

 

4,18 uchránit – var. spasit

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158