Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Petrova 3

« 2. Petrova 2

» 1. Janova 1

 

KRISTŮV DRUHÝ PŘÍCHOD

1Milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním úplně probouzím vaše čisté přemýšlení, 2abyste pamatovali na slova, jež byla předpovězena svatými proroky, a na příkaz Pána a Spasitele, předaný vašimi apoštoly. 3Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posmívači, kteří chodí podle svých vlastních chtíčů. 4Přitom budou říkat: ‚Kde je ten Jeho zaslíbený příchod? Vždyť od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jako tomu bylo od počátku stvoření.‘ 5Neboť je jim to utajeno - když to chtějí - že nebesa existovala od pradávna a země byla ustanovena Božím slovem z vody a skrze vodu. 6Skrze něž tehdejší svět zahynul, když byl zaplaven vodou. 7Stejným slovem jsou současná nebesa i země uloženy k ohni a zachovány pro den soudu a zatracení bezbožných lidí.

8Milovaní, jedna věc ať vám však není utajena, že jeden den je u Pána jako tisíc let, a ‚tisíc let je jako jeden den.9Pán se nezpozdí s naplněním zaslíbení (jako to někteří lidé považují za pomalost), ale je k nám trpělivý a nechce, aby kdokoliv zahynul, ale chce, aby všichni přišli k pokání.

10Avšak Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se spalujícím žárem rozplynou a země a její skutky nebudou nalezeny. 11Když se toto všechno takto rozplyne - jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožném chování vy, 12kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v hoření a prvky budou hořet spalujícím žárem a roztaví se. 13Podle Jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

 

ZÁVĚR

14Milovaní, proto když očekáváte tyto věci, usilujte o to, abyste Jím byli shledáni v pokoji, bez poskvrny a bez chyby. 15A trpělivost našeho Pána považujte za spásu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. 16Tak to také napsal i ve všech dopisech, ve kterých mluví ohledně těchto věcí. Jsou v nich těžko srozumitelná místa, která neučení a neupevnění lidé překrucují - jako i ostatní Písma - ke svému vlastnímu zatracení. 17Milovaní, protože je vám toto známo předem, uchraňte se toho, abyste byli svedeni podvodem těch nezákonných lidí, a odpadli od vlastního základu.

18Vyzývám vás, abyste rostli v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Amen.

 

 

3,1 čisté – ve smyslu: souzeno podle slunce (slunečního světla), jasně čisté a upřímné

3,4 zůstává - var. pokračuje

3,6 něž - ř. zájmeno odkazuje buď na vodu, nebo na slovo

3,9 pomalost - var. otálení, zdlouhavost

3,9 je trpělivý - var. prodlévat (stejné ř. slovo v Lk 18,7)

3,9 přišli - ř. slovo ve smyslu: vytvořit prostor a žít tak s otevřeným srdcem. Var. překladu: dospět, přijmout, pokročit

3,10.11.12 rozplynout - var. rozvázat, ničit, uvolnit

3,10 její skutky nebudou nalezeny - dosl. ‚a to v ní, skutky, ne(budou) nalezeny‘

3,12 urychlovat - od ř. slovesa, které znamená: spěchat, pospíšit, urychlit

3,18 Vyzývám vás, abyste rostli - dosl. rosťte

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 274873
Měsíc: 2525
Den: 137