Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Timoteovi 6

« 1. Timoteovi 5

» 2. Timoteovi 1

 

1Ti, kteří jsou pod jhem jako otroci, ať považují své vlastní svrchované pány za hodné veškeré úcty, aby nebylo opovrhováno Božím jménem a učením. 2Ti, kteří mají své svrchované pány věřící, ať jimi neopovrhují, protože jsou bratři. Ale ať jim tím více otročí, protože jsou věřící a milovaní; a ať jim aktivně pomáhají dobrými skutky. To vyučuj a k tomu nabádej.

  

LÁSKA K PENĚZŮM

3Pokud někdo učí zcestné nauky a nepřichází ke zdravým slovům našeho Pána Ježíše Krista a vyučování ohledně zbožného chování, 4je nafoukaný nic nechápe, ale onemocněl zbytečným debatováním a slovíčkařením. Z toho přichází závist, hádky, rouhání, podezíravost, zlo… 5Tito lidé se zbytečně dohadují, jsou v mysli zcela zkažení, jsou zbaveni pravdy a domnívají se, že zbožné chování je prostředek k zisku. Od takových se drž dál. 6Avšak velkým prostředkem k zisku je zbožné chování se soběstačností.

7Vždyť jsme si do tohoto světa nic nepřinesli a ani si nic nemůžeme odnést. 8Postačí vám potraviny a pokrývky. 9Ti, kdo chtějí zbohatnout, upadají do pokušení, pastí a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které lidi potápějí do zkázy a zatracení. 10Vždyť kořenem všeho zla je penězoláska. Někteří lidé se po ní natahovali a svedlo je to na scestí; zbloudili od víry a byli probodnuti mnohou bolestí.

 

DOBRÝ BOJ VÍRY

11Ty však, Boží muži, od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožné chování, víru, lásku, trpělivost a mírnost. 12Vykonávej usilovný zápas v dobrém boji víry a chop se věčného života. K němu jsi byl povolán; a vyznal jsi dobré vyznání před mnoha svědky. 13Nařizuji ti před Bohem (který všechno zachovává naživu) a Ježíšem Kristem (který vydal svědectví před Pilátem Pontským dobrým vyznáním): 14Zachovej tento příkaz bez vady a bez poskvrny až do doby, kdy se ukáže Pán Ježíš Kristus, 15který se ukáže ve svůj čas. On jediný je Mocný, Král kralujících a Pán panujících. 16On sám má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, Jeho nikdo z lidí neviděl a ani vidět nemůže. Jemu buď čest i věčná nadvláda. Amen.

17Bohatým lidem v tomto současném věku přikazuj: ‚Nemějte povýšenecké myšlení, ani neskládejte naději v nejisté bohatství, ale v Boha, který nám všechno bohatě poskytuje k požitku.‘ 18Ať dělají dobro (zbohatnou v dobrých skutcích), jsou velkorysí a ochotní k dávání. 19Tak si shromažďují dobrý základ pro budoucnost, aby dosáhli opravdového života.

20Ó, Timoteji, drž se toho, co ti bylo svěřeno, odvrať se od světských lidí, kecalů a rozporuplnému učení, kterému se falešné říká ‚Poznání.‘ 21To někteří vyznávají, čímž se odchýlili od pravdy. Milost s vámi se všemi. Amen.

[První dopis Timoteovi byl napsán z Laodiceje, což je hlavní město provincie Frýgie II.]

 

 

6,20 poznání – řecké slovo ‚gnósis‘ - patrně narážka na (začínající) gnózi/gnosticismus

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274869
Měsíc: 2524
Den: 140