Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Petrova 1

« Jakub 5

» 1. Petrova 2

 

ÚVOD

1Petr, apoštol Ježíše Krista, píše vyvoleným, cizincům v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Malé Asii a Bithynii. 2Píši těm, kteří jsou vyvolení podle toho, jak to Bůh Otec předem věděl, a kteří jsou v posvěcení Ducha přiváděni do poslušnosti a k pokropení krve Ježíše Krista: Kéž vám naroste milost a pokoj.

 

VÝSADY A POVINNOSTI BOŽÍHO LIDU

3Požehnaný je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Ten nás podle Svého velkého milosrdenství znovuzrodil do živé naděje skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých 4a do nepomíjejícího neznečištěného nevadnoucího dědictví, které je pro nás uchováváno v nebesích. 5Pro nás, kteří jsme v Boží moci skrze víru střeženi ke spasení. Toto spasení je připraveno, aby bylo zjeveno v posledním čase; 6v něm se ještě stále krátce veselíte. Pokud to bude nutné, budete mít velký smutek v různorodých pokušeních, 7aby při zkoušení vaší víry - jež je velmi cenná, více, než pomíjející zlato, které také bývá testováno prostřednictvím ohně - mohla být vaše víra shledána k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. 8Jeho nevidíte a milujete. Jeho nyní nevidíte, ale věříte v Něj a veselíte se nevýslovnou oslavenou radostí. 9Tak docházejte cíle vaší víry - spasení duší.

10Ohledně tohoto spasení: hledali jej a pečlivě jej zkoumali proroci, kteří prorokovali ohledně milosti, která byla pro vás. 11Zkoumali, na jaký či na který čas poukazoval Kristův Duch, který byl v nich. Ten dopředu svědčil ohledně utrpení určených Kristu a ohledně slávy, která po nich přišla. 12Jim bylo zjeveno, že těmi věcmi neposloužili sami sobě, ale vám. Ty věci vám nyní byly oznámeny těmi, kteří vám kázali evangelium v Duchu svatém, jež byl seslán z nebe. Jsou to věci, do kterých touží nahlédnout i andělé.

13Proto si dejte opasek na bedra vašeho přemýšlení, buďte střízliví a dokonale se upněte k naději, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista.  14Jako synové poslušnosti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli ve své nevědomosti.

15Ale jako je svatý Ten, který vás povolal, i vy se staňte svatými v celém způsobu života. 16Jak je psáno: ‚Buďte svatí, protože Já jsem svatý.17Pokud Otcem nazýváte Toho, který nestraně soudí každého podle jeho díla, žijte čas svého pobývání jako cizinciposvátné úctě. 18To dělejte s vědomím, že jste nebyli vykoupeni od pomíjivého způsobu života (jež vám byl předán od otců) zaplacením výkupného skrze zbytečné věci – stříbrem či zlatem –  19ale drahou krví Krista jako Beránka, který je neposkvrněný a bez vady. 20Ten Beránek byl předem znám - už před založením světa. Byl však zjeven v posledních časech pro vás, 21kteří skrze Něj věříte v Boha, jež Ho vzkřísil z mrtvých a dal Mu slávu, aby tak vaše víra a naděje byla v Bohu.

22Když jste tedy poslušností pravdy skrze Ducha posvětili své duše k bratrské lásce (která je bez přetvářky a pochází z čisté mysli), navzájem se vroucně milujte. 23Vždyť jste se nebyli znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjejícího semene skrze Boží slovo, které je živé a zůstává na věky. 24Neboť ‚každé tělo je jako tráva; a veškerá sláva toho těla je jako květ trávy. Tráva uschne a květ zvadne, 25ale Pánovo slovo zůstává na věky.‘ – to je to slovo, které vám bylo dáno kázáním evangelia.

 

 

1,9 síle - var. konce

1,18 zbytečný – marný, neúčinný

1,21(2x) v - ř. předložka se nejčastěji překládá jako: ‚do/k‘

1,23 semeno - var. osivo (ř. slovo odvozeno od: sít, osívat)

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158