Jdi na obsah Jdi na menu
 


Židům 7

« Židům 6

» Židům 8

 

1Tento Melchisedech, král Sálemu, kněz Boha Nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů, a požehnal mu, 2a kterému také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle překladu ‚král spravedlnosti‘, dále pak i král Sálemu, což znamená ‚král pokoje‘. 3Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života; a tím je připodobněn Synu Božímu a zůstává knězem navždy. 4Hleďte, jak veliký je ten, jemuž i patriarcha Abraham dal desátek z kořisti. 5A vskutku ti ze synů Léviho, kteří přijímají kněžský úřad, mají příkaz brát podle Zákona desátek od lidu, to jest od svých bratrů, ačkoliv i oni vyšli z beder Abrahamových. 6Avšak ten, který nepochází z jejich rodokmenu, obdržel desátek od Abrahama a požehnal tomu, který měl zaslíbení. 7Není sporu, že nižší přijímá požehnání od vyššího. 8A zde přijímají desátek smrtelní lidé, tam však někdo, o němž se svědčí, že žije. 9Lze také říci, že skrze Abrahama dal desátek i Lévi, který přijímá desátky. 10Vždyť byl ještě v bedrech otcových, když mu Melchisedech vyšel vstříc. 11Kdyby tedy byla dokonalost skrze levitské kněžství -- neboť na jeho základě lid dostal Zákon -- proč by ještě bylo potřeba, aby povstával jiný kněz podle řádu Melchisedechova a nebyl jmenován podle řádu Áronova? 12Neboť mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona. 13A ten, o němž se toto říká, patří k jinému kmeni, z něhož nikdo nesloužil u oltáře. 14Je přece dobře známo, že náš Pán pochází z Judy, a vzhledem k tomuto kmeni Mojžíš nic neřekl o kněžích. 15A je to ještě mnohem zřejmější, povstává-li podle podobnosti Melchisedechovy jiný kněz, 16který není podle zákona tělesného nařízení, nýbrž podle moci neporušitelného života. 17Neboť se o něm svědčí: ‚Ty jsi kněz na věčnost podle řádu Melchisedechova.‘ 18Tím se sice ruší předchozí nařízení pro jeho slabost a neužitečnost -- 19vždyť Zákon nic nepřivedl k dokonalosti -- uvádí se však lepší naděje, skrze niž se přibližujeme k Bohu. 20A tím více, že se to nestalo bez přísahy -- neboť oni vskutku jsou kněžími bez přísahy, 21kdežto on s přísahou od toho, který mu řekl: ‚Přísahal Pán a nebude toho litovat: Ty jsi kněz na věčnost podle řádu Melchisedechova.‘ -- 22tím spíše se stal Ježíš také ručitelem lepší smlouvy. 23A jich se mnoho stalo kněžími, protože smrt bránila, aby jimi zůstávali. 24Protože však on sám zůstává na věčnost, má nezměnitelné kněžství. 25Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. 26Takový velekněz byl pro nás vhodný: svatý, bezelstný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, ten, který se stal vyšším nad nebesa 27a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. 28Neboť Zákon ustanovuje za velekněze lidi mající slabosti, ale slovo přísežného ujištění, které bylo dáno po Zákonu, ustanovuje Syna, který se stal dokonalým veleknězem na věčnost.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.