Jdi na obsah Jdi na menu
 


Židům 10

« Židům 9

» Židům 11

 

1Poněvadž Zákon má pouhý stín budoucího dobra, ne samu podobu těch skutečností, nemůže každoročně stejnými oběťmi, jež jsou stále přinášeny, nikdy učinit dokonalými ty, kdo s nimi přistupují. 2Což by nepřestali obětovat, kdyby ti, kdo Bohu slouží, již neměli žádné vědomí hříchu, když jsou jednou očištěni? 3Ale v těch obětech je každoročně připomínka hříchů, 4neboť je nemožné, aby krev býků a kozlů odstraňovala hříchy. 5Když tedy vchází do světa, praví: ‚Oběť a obětní dar jsi nechtěl, připravil jsi mi však tělo; 6nelíbily se ti celopaly a oběti za hřích. 7Tehdy jsem řekl: Hle, tu jsem -- v svitku knihy je napsáno o mně --, abych vykonal, Bože, tvou vůli.‘ 8Když napřed říká: ‚Oběti a obětní dary‘ a ‚celopaly a oběti za hřích jsi nechtěl ani se ti nelíbily‘ -- tedy ty, které se obětují podle Zákona --, 9potom řekl: ‚Hle, tu jsem, abych vykonal,Bože, tvou vůli.‘ To první ruší, aby ustanovil to druhé. 10V této vůli jsme posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista jednou provždy. 11Každý kněz stojí a koná denně službu a častokrát přináší stejné oběti, které nemohou nikdy odstranit hříchy. 12On však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici Boží 13a nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou položeni za podnož jeho nohou. 14Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. 15Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, neboť po slovech: 16‚Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, praví Pán: budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli,‘ 17dodává: ‚a na jejich hříchy a jejich porušování zákona již nikdy nevzpomenu.‘ 18Kde je odpuštění hříchů, tam už není oběti za hřích. 19Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, 20cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo, 21a když máme velikého kněze nad domem Božím, 22přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. 23Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný; 24a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. 25Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. 26Neboť jestliže dobrovolně hřešíme poté, co jsme přijali jasné poznání pravdy, nezůstává již více oběť za hříchy, 27nýbrž jakési hrozné očekávání soudu a žár ohně, který bude stravovat odpůrce. 28Kdo pohrdl Mojžíšovým zákonem, umírá bez slitování na základě svědectví dvou nebo tří svědků. 29Uvažte, oč horšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapal Syna Božího, a krev smlouvy, jíž byl posvěcen, měl za nečistou, a Ducha milosti potupil? 30Neboť známe toho, kdo řekl: ‚Mně náleží pomsta, já odplatím.‘ A opět: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘ 31Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. 32Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestáli jste mnohý zápas s utrpením. 33Buď jste byli veřejně vystavováni urážkám a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimiž se takto nakládalo. 34Vždyť jste měli soucit s vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé. 35Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. 36Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. 37‚Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet; 38můj spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení.‘ 39My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.