Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 14

« Skutky 13

» Skutky 15


1Stalo se, že rovněž v Ikoniu vešli do židovské synagogy a promluvili tak, že uvěřil četný zástup Židů i Řeků. 2Ale Židé, kteří neuvěřili, podnítili a rozezlili duše pohanů proti bratřím. 3Strávili tam tedy značný čas, otevřeně mluvili o Pánu, který dosvědčoval slovo své milosti tím, že dával, aby se skrze jejich ruce dála znamení a divy. 4Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli při Židech, druzí při apoštolech. 5Když však postoupili rychle vpřed pohané a Židé, aby je se svými vůdci pokusili potupit a ukamenovat, 6oni se to dozvěděli a utekli do lykaonských měst Lystry a Derbe a okolí. 7I tam hlásali evangelium. 8V Lystře sedával nějaký muž nemohoucí na nohy, který byl chromý již od lůna své matky a nikdy nechodil. 9Ten slyšel Pavla mluvit. Pavel se na něho upřeně podíval, a když uviděl, že má víru, aby byl zachráněn, 10řekl silným hlasem: „Postav se zpříma na nohy!“ A on vyskočil a začal chodit. 11Když zástupy uviděly, co Pavel učinil, pozdvihly svůj hlas a říkaly lykaonsky: „Bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám.“ 12Barnabáše nazývali Diem, Pavla pak Hermem, protože on byl hlavním mluvčím. 13Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl býky s věnci k branám a chtěl je se zástupy obětovat. 14Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do zástupu a křičeli: 15„Muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné přirozenosti jako vy. Hlásáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. 16Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, 17ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí.“ 18A těmito slovy jen stěží zadrželi zástupy, aby jim neobětovaly. 19Z Antiochie a Ikonia však přišli Židé, přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. 20Ale když ho učedníci obstoupili, vstal a vešel do města. Druhého dne vyšel s Barnabášem do Derbe. 21Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Lystry, Ikonia a Antiochie. 22Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře; říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. 23V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. 24Prošli Pisidií a přišli do Pamfylie, 25mluvili Slovo v Perge a pak sestoupili do Attalie. 26Odtamtud odpluli do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní dokončili. 27Když tam přišli a shromáždili církev, vypravovali, co všechno Bůh s nimi učinil a jak pohanům otevřel dveře víry. 28A strávili s učedníky delší čas.