Jdi na obsah Jdi na menu
 


Římanum 3

« Římanům 2

» Římanům 4

 

1Co má tedy Žid navíc? Nebo jaký je užitek obřízky? 2Veliký v každém ohledu. Předně ten, že Židům byly svěřeny Boží výroky. 3Co tedy, když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? 4Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, jak je napsáno: ‚Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí.‘ 5Jestliže však naše nepravost prokazuje Boží spravedlnost, co řekneme? Není Bůh nespravedlivý, když nás stíhá hněvem? Mluvím teď po lidsku. 6Naprosto ne! Vždyť jak by pak Bůh mohl soudit svět? 7Neboť jestliže se mou lží rozhojnila Boží pravda k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník? 8A nebylo by to tak, jak nás někteří pomlouvají a tvrdí, že říkáme: „Čiňme zlo, aby přišlo dobro“? Jejich odsouzení je spravedlivé. 9Co tedy? Máme (před pohany) výhodu? Vůbec ne! Vždyť jsme už dříve obvinili Židy i Řeky, že jsou všichni pod mocí hříchu, 10jak je napsáno: ‚Není spravedlivého, není ani jednoho, 11není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. 12Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. 13Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví lest, pod jejich rty je hadí jed. 14Jejich ústa jsou plna kletby a hořkosti, 15jejich nohy jsou rychlé k prolití krve, 16na jejich cestách je zkáza a trápení, 17cestu pokoje nepoznali; 18není bázně Boží před jejich očima.‘19Víme, že vše, co Zákon praví, praví těm, kdo jsou pod Zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět, 20protože ze skutků Zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze Zákon je poznání hříchu. 21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, 24ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. 25Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve 26v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy. 27Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. 28Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. 29Nebo je snad Bůh pouze Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Ano, i pohanů! 30Vždyť je přece jeden Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a neobřezané skrze víru. 31Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.