Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alfa (Α, α) [a,á]

Příspěvky

34. ἀγέλη [agelé]

 
18. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

391. ἀναστροφή, ῆς, ἡ [anastrophé]

 
1. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

394. ἀνατίθημι [anatithémi]

 
7. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

424. ἀνέρχομαι [anerchomai]

 
7. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

436. ἀνθίστημι [anthistémi]

 
6. 7. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

444. ἄνθρωπος [anthrópos]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

453. ἀνόητος, ον [anoétos]

 
23. 9. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

458. ἀνομία, ας, ἡ [anomia]

 
6. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

459. ἄνομος, ον [anomos]

 
6. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

473. ἀντί [anti]

 
6. 7. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

490. Ἀντιόχεια, ας, ἡ [Antiocheia]

 
6. 7. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

50. ἀγνοέω [agnoeó]

 
10. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

520. ἀπάγω [apagó]

 
26. 8. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

565. ἀπέρχομαι [aperchomai]

 
7. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

575. ἀπό [apo]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

58. ἀγορά, ᾶς, ἡ [agora]

 
7. 10. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

59. ἀγοράζω [agorazó]

 
7. 10. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

599. ἀποθνῄσκω [apothnéskó]

 
2. 9. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

601. ἀποκαλύπτω [apokaluptó]

 
1. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

602. ἀποκάλυψις [apokalupsis]

 
1. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

61. ἄγρα, ας, ἡ [agra]

 
10. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

618. ἀπολαμβάνω [apolambanó]

 
27. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

64. ἀγρεύω [agreuó]

 
10. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

649. ἀποστέλλω [aposteló]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

651. ἀποστολή, ῆς, ἡ [apostolé]

 
5. 7. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

652. ἀπόστολος, [apostolos]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

68. ἀγρός, οῦ, ὁ [agros]

 
10. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

685. ἀρά, ᾶς, ἡ [ara]

 
7. 10. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

686. ἄρα [ara]

 
2. 9. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

688. Ἀραβία, ας, ἡ [Arabia]

 
8. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]