Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 8

1Když sestoupil z hory, vydaly se za ním velké zástupy. 2A hle, přišel malomocný, klaněl se mu a říkal: „Pane, chceš-li, jsi mocen mne očistit.“ 3On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď očištěn.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. 4Ježíš mu řekl: „Hleď, abys o tom nikomu neřekl. Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal, jim na svědectví.“ 5Když vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: 6„Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ 7Ježíš mu řekl: „Já přijdu a uzdravím ho. “ 8Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 9Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky; a řeknu-li tomuto: ‚Jdi‘, on jde; řeknu-li jinému: ‚Přijď‘, přijde; a řeknu-li svému otroku: ‚Udělej toto‘, pak to udělá.“ 10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: „Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. 11Pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království Nebes; 12avšak synové království budou vyvrženi do nejzazší temnoty; tam bude pláč a skřípění zubů. “13I řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a staň se ti, jak jsi uvěřil.“ A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. 14Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl, že jeho tchyně leží a má horečku. 15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. 16Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, 17aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl.‘ 18Když Ježíš kolem sebe uviděl zástup, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. 19Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: „Učiteli, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 20A Ježíš mu řekl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ 21Jiný z jeho učedníků mu řekl: „Pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce.“ 22Ježíš mu však řekl: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé.“ 23Pak vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. 24A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal. 25I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli: „Pane, zachraň nás, hyneme!“ 26Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy malověrní? “ Pak vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal úplný klid.27Lidé užasli a říkali: „Kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají?“ 28A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít. 29A hle, zakřičeli: „ Co je ti po nás, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?“ 30Daleko od nich se páslo stádo mnoha vepřů. 31Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“ 32Řekl jim: „Jděte!“ Oni vyšli a odešli do vepřů; a hle, celé stádo vepřů se zřítilo po svahu do moře a zahynulo ve vodách. 33Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných. 34A hle, celé město vyšlo naproti Ježíšovi; a když ho spatřili, poprosili ho, aby odešel z jejich území.

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.