Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 4

« Matouš 3

» Matouš 5

 

1Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla. 2A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 3Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ 4On však na to řekl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ “ 5Potom ho Ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu 6a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen.‘ “ 7Ježíš mu řekl: „Je také napsáno: ‚ Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ “ 8Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 9A řekl mu: „Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.“ 10Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘ “ 11A tehdy ho Ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu. 12Když Ježíš uslyšel, že byl Jan uvězněn, odebral se do Galileje. 13Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech Zabulón a Neftalí, 14aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: 15‚Země Zabulón a země Neftalí, cestou u moře, za Jordánem -- Galilea pohanů; 16lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo.‘ 17Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat: „ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“ 18Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť; byli totiž rybáři. 19Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. “ 20Oni hned opustili sítě a následovali ho. 21A když odtamtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak v lodi se svým otcem Zebedeem spravují své sítě. I povolal je. 22Oni ihned opustili loď i svého otce a následovali ho. 23Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. 24Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil. 25Šly za ním veliké zástupy z Galileje, Dekapole, Jeruzaléma, Judska i Zajordání.

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.