Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 28

« Matouš 27

» Marek 1


1Po sobotě, když už svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdalská a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob. 2A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něm. 3Jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. 4Strachem z něho se strážci roztřásli a zůstali jako mrtví. 5Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. 6Není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel Pán. 7A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; a hle, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte. Hle, řekl jsem vám to.“ 8Rychle odešly od hrobky a se strachem i velikou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. 9A jak šly dát zprávu jeho učedníkům, hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny!“ Ony přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. 10Tehdy jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, aby odešli do Galileje; tam mě uvidí.“ 11Když ženy odcházely, hle, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím všechno, co se přihodilo. 12Ti se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz 13se slovy: „Řekněte: ‚Jeho učedníci přišli v noci, a když jsme spali, ho ukradli.‘ 14Doslechne-li se o tom vladař, my ho uchlácholíme a vás zbavíme starostí.“ 15Oni vzali peníze a učinili, jak byli poučeni. A tato zpráva je mezi Židy rozšířena až do dnešního dne. 16Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. 17Když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali. 18Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. 19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. “

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.