Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 23

« Matouš 22

» Matouš 24


1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2„Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte; neboť mluví, ale nečiní. 4Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. 5A všecky své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují třásně svých oděvů, 6mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, 7pozdravy na tržištích a jsou rádi, když je lidé oslovují Rabbi Rabbi. 8Vy se však nenechte nazývat Rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři. 9A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský. 10Ani se nenechte nazývat Vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš. 11Ale největší z vás bude vaším služebníkem. 12Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“ 13„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte království Nebes před lidmi; sami totiž nevstupujete, a těm, kdo by chtěli vstoupit, vstoupit nedovolujete. 14Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože vyjídáte domy vdov a okázale dlouho se modlíte; proto vezmete těžší odsouzení.“ 15„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, abyste získali jednoho proselytu; a když se jím stane, děláte z něho syna Gehenny, dvakrát horšího, než jste sami.“ 16„Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená; ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je vázán.‘ 17Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo svatyně, která to zlato posvětila? 18A ‚kdo by učinil přísahu při oltáři, nic to neznamená, ale kdo by vyslovil přísahu při daru, který je na něm, je vázán.‘ 19Blázni a slepci, co je větší: dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? 20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co je na něm. 21A kdo přísahá při svatyni, přísahá při ní i při Tom, kdo v ní přebývá. 22A kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím i při Tom, který na něm sedí.“ 23„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. 24Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte.“ 25„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. 26Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým i jejich zevnějšek.“ 27„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. 28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti.“ 29„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých 30a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ 31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. 32I vy naplňte míru svých otců! 33Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu Gehenny? 34Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, 35aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. 36Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení.“ 37„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. 38Hle, váš dům se vám zanechává pustý. 39Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, dokud neřeknete: ‚ Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!‘ “

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.