Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 21

« Matouš 20

» Matouš 22


1Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky 2a řekl jim: „Jděte do protější vesnice a hned naleznete uvázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3A kdyby vám někdo něco řekl, povězte: ‚Pán je potřebuje a hned je pošle.‘ “ 4Toto všechno se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka: 5‚Řekněte dceři siónské: Hle, tvůj král k tobě přichází, tichý a sedící na oslici a na oslátku, synu té pod jhem.‘ 6Učedníci šli a učinili, jak jim Ježíš nařídil. 7Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. 8Mohutný zástup rozprostřel své pláště na cestu, jiní zase odsekávali větve ze stromů a stlali je na cestu. 9Zástupy, které šly před ním, i ty, které ho doprovázely, křičely: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Pána! Hosana na výsostech!“ 10Když vjel do Jeruzaléma, celé město se zatřáslo a říkalo: „Kdo to je?“ 11Zástupy říkaly: „To je prorok Ježíš, ten z Nazareta v Galileji.“ 12Ježíš vstoupil do Božího chrámu a vyhnal všechny, kteří v chrámě prodávali a kupovali, zpřevracel stoly směnárníků i sedadla prodavačů holubů 13a řekl jim: „Je napsáno: ‚Můj dům bude nazván domem modlitby‘, ale vy z něj děláte jeskyni lupičů. “ 14A přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a uzdravil je. 15Když velekněží a učitelé Zákona spatřili ty podivuhodné věci, které učinil, i děti volající v chrámě: „Hosana synu Davidovu“, byli pobouřeni 16a řekli mu: „Slyšíš, co tihle říkají?“ Ježíš jim řekl: „Ano. Nikdy jste nečetli: ‚Z úst nemluvňat a kojenců sis připravil chválu‘? “ 17I nechal je a vyšel ven z města do Betanie, kde přenocoval. 18Když se časně ráno vracel do města, dostal hlad. 19Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nenašel na něm nic, jen pouhé listí. Řekl mu: „Ať se z tebe již nikdy ovoce neurodí!“ A fíkovník ihned uschl. 20Když to učedníci uviděli, užasli se a říkali: „Jak ten fíkovník hned uschl!“ 21Ježíš jim na to řekl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nezapochybujete-li, učiníte nejen to, co jsem učinil s fíkovníkem, ale kdybyste i této hoře řekli: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘, stane se to. 22A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li věřit, dostanete.“ 23Když přišel do chrámu a vyučoval, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: „ V jaké pravomoci činíš tyto věci? Kdo ti dal tuto pravomoc? “ 24Ježíš jim odpověděl: „I já se vás zeptám na jednu věc. Jestliže mi to řeknete, i já vám povím, v jaké pravomoci tyto věci činím. 25Odkud byl křest Janův? Z nebe, či z lidí?“ Oni se mezi sebou dohadovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, řekne nám: ‚Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ 26Řekneme-li však ‚z lidí‘, obáváme se zástupu, neboť všichni mají Jana za proroka.“ 27Odpověděli Ježíšovi: „Nevíme.“ A on jim řekl: „Ani já vám nepovím, v jaké pravomoci tyto věci činím.“ 28„Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na mou vinici.‘ 29On odpověděl: ‚Nechci.‘ Ale potom toho litoval a šel. 30Přistoupil k druhému a řekl totéž. On odpověděl: ‚Ano, pane‘, ale nešel. 31Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Řekli: „Ten první. “ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. 32Neboť Jan k vám přišel cestou spravedlnosti, ale neuvěřili jste mu. Celníci a nevěstky mu však uvěřili. A když jste to uviděli, ani potom jste toho nelitovali, abyste mu uvěřili.“ 33„Poslyšte jiné podobenství: Byl jeden člověk, hospodář, který vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval. 34Když se přiblížil čas úrody, poslal své otroky k vinařům, aby převzali jeho úrodu. 35Ale vinaři jeho otroky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. 36Znovu poslal jiné otroky, bylo jich ještě více než těch prvních, ale učinili jim totéž.37Naposled k nim poslal svého syna a řekl: ‚ Zastydí se před mým synem. ‘ 38Když však vinaři uviděli syna, řekli si: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho a zmocněme se jeho dědictví!‘ 39I chytili ho, vyhodili ven z vinice a zabili. 40Když tedy přijde pán vinice, co učiní oněm vinařům?“ 41Řekli mu: „Ty zlé zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou úrodu odevzdávat v určených časech.“ 42Ježíš jim řekl: „Copak jste nikdy nečetli v Písmech: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu. Od Pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích‘? 43Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který přináší jeho úrodu. 44Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí. “ 45Když velekněží a farizeové uslyšeli tato jeho podobenství, poznali, že mluví o nich. 46Chtěli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka. 

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.