Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 15

 

« Matouš 14

» Matouš 16

 

1Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a učitelé Zákona a řekli: 2„Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších? Vždyť si neomývají své ruce, když jedí chléb.“ 3On jim odpověděl: „Proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici?4Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce a matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře. ‘ 5Vy však říkáte: Kdo by řekl otci nebo matce: ‚To z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je dar určený Bohu‘, 6ten již není povinen uctít svého otce nebo svou matku. Zrušili jste Boží slovo pro svou tradici. 7Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš, když říkal: 8‚ Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 9Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ “ 10Zavolal k sobě zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte. 11Člověka neznečišťuje to, co vchází do úst, nýbrž člověka znečišťuje to, co z úst vychází.“ 12Tu k němu přistoupili jeho učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové pohoršili, když to slovo uslyšeli?“ 13On odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. 14Nechte je! Slepí jsou vůdci slepých. Jestliže slepý vede slepého, oba spadnou do jámy.“ 15Petr mu na to řekl: „Vylož nám toto podobenství!“ 16Ježíš řekl: „I vy jste ještě nechápaví? 17Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchodu? 18Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje člověka. 19Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. 20To jsou věci, které člověka znečišťují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznečišťuje.“ 21Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidónu. 22A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon. “ 23Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: „ Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí!“ 24On řekl: „ Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.“ 25Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: „Pane, pomoz mi!“ 26On odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům. “ 27Ona řekla: „Ano, Pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů.“ 28Tehdy jí Ježíš odpověděl: „Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera uzdravena. 29A přecházeje odtamtud, prošel Ježíš kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. 30Tu k němu přišly veliké zástupy, které měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil, 31takže zástup užasl, když viděl, že němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i vzdali chválu Bohu Izraele. 32Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: „ Jsem hluboce pohnut nad tím zástupem, protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě.“ 33A učedníci mu řekli: „Kde vezmeme v pustině tolik chlebů, abychom nasytili takový zástup?“ 34Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Oni řekli: „Sedm a několik rybiček.“ 35Nařídil zástupu posadit se na zem; 36vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, rozlámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. 37Všichni pojedli a nasytili se; a sebrali sedm plných košů zbylých úlomků. 38Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. 39Potom zástupy propustil, vstoupil na loď a připlul na území Magadan.

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.