Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 14

 

« Matouš 13

» Matouš 15

 

1V ten čas uslyšel tetrarcha Herodes pověst o Ježíšovi 2a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel. Vstal z mrtvých, a proto v něm působí tyto moci.“ 3Herodes se totiž zmocnil Jana, spoutal ho a uvrhl do vězení kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, 4neboť Jan mu říkal: „Není ti dovoleno ji mít.“ 5Herodes ho chtěl zabít, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. 6Když však nastal den Herodových narozenin, zatančila dcera té Herodiady mezi hosty, a zalíbila se Herodovi, 7takže jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. 8Ona pak, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi zde na míse hlavu Jana Křtitele.“ 9Král se zarmoutil, ale kvůli těm přísahám a spolustolovníkům poručil, aby jí byla dána; 10dal tedy Jana ve vězení stít. 11Jeho hlavu přinesli na míse a dali ji té dívce a ta ji donesla své matce. 12I přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi. 13Jakmile to Ježíš uslyšel, odplul odtamtud v lodi do ústraní na opuštěné místo; ale zástupy o tom uslyšely a vydaly se z měst pěšky za ním. 14Když vystoupil, uviděl veliký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut a uzdravil jejich nemocné. 15A když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a hodina již pokročila; propusť zástupy, ať odejdou do vesnic a nakoupí si jídlo. “ 16Ježíš jim řekl: „Nemusejí odejít; vy jim dejte najíst!“ 17Oni mu řekli: „Nemáme zde než pět chlebů a dvě ryby.“ 18On však řekl: „Přineste mi je sem!“ 19A poručil zástupům, aby se rozložily na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, rozlámal chleby a dal je učedníkům a učedníci zástupům. 20Všichni jedli a nasytili se. A sebrali dvanáct plných nůší zbylých úlomků. 21Těch, kdo jedli, bylo asi pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. 22A Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. 23A když zástupy propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. 24Loď již byla od země vzdálena mnoho stadií, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. 25O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k nim, kráčeje po moři. 26Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli: „To je přízrak!“ A strachem vykřikli. 27Ježíš na ně hned promluvil: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ 28Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě!“ 29On řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. 30Ale když viděl silný vítr, dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ 31Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi zapochyboval?“ 32A když vstoupili na loď, vítr přestal. 33Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli: „Opravdu jsi Boží Syn.“ 34Přeplavili se a dorazili k zemi u Genezaretu. 35Jakmile ho muži z toho místa poznali, poslali zprávu do celého okolí. Přinesli k němu všechny nemocné 36a prosili ho, aby se směli jen dotknout třásní jeho šatu; a všichni, kdo se dotkli, byli uzdraveni.

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.