Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 13

« Matouš 12

» Matouš 14


1Toho dne vyšel Ježíš z domu a sedl si u moře. 2I shromáždily se k němu velké zástupy. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. 3A pověděl jim mnoho v podobenstvích: „Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. 4A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty; i přiletěli ptáci a sezobali je. 5Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země, a hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. 6Když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.7Jiná padla do trní; a trní vzešlo a udusilo je. 8Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou. 9Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá! “ 10Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ 11On jim odpověděl: „Vám je dáno poznat tajemství království Nebes, ale jim to dáno není. 12Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek; avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. 13Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. 14Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví, které říká: ‚Vskutku budete slyšet, a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. 15Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je neuzdravil.‘ 16Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. 17Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit, co vidíte vy, ale nespatřili, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. 18Vy tedy poslyšte podobenství o rozsévači. 19Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten Zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci; to je ten, který byl zaset podél cesty. 20Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo Slovo slyší a hned je s radostí přijímá, 21nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadá. 22Zasetý do trní, to je ten, kdo Slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství Slovo dusí, a tak se stává neplodným. 23Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo Slovo slyší a rozumí mu; ten pak nese úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, jiný třicetinásobnou.“ 24Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. 25Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. 26Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. 27Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?‘ 28On jim odpověděl: ‚Nepřítel člověk to udělal.‘ A otroci mu řekli: ‚Chceš tedy, abychom šli a posbírali jej?‘ 29On však řekl: ‚Ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. 30Nechte, ať obojí roste spolu až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Nejprve posbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“ 31Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a zasel na svém poli. 32Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní byliny a je z něho strom, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ 33Pověděl jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko nezkvasilo.“ 34To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil, 35aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚ Otevřu svá ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.‘ 36Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.“ 37On jim odpověděl: „Rozsévač dobrého semena je Syn člověka 38a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého; 39nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. 40Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. 41Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo porušují zákon42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 43Tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá! “ 44„Království Nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl; a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. 45Království Nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. 46Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. 47Dále je království Nebes podobné síti, která byla spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb. 48Když se naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. 49Tak tomu bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé zprostředka spravedlivých 50a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. “ 51Ježíš jim řekl: „Rozuměli jste tomu všemu?“ Řekli mu: „Ano, Pane.“ 52On jim řekl: „Proto se každý učitel Zákona, který se stal učedníkem království Nebes, podobá člověku hospodáři, který ze svého pokladu vynáší nové i staré.“ 53Když Ježíš dokončil tato podobenství, odešel odtamtud. 54Přišel do svého domovského města a učil je v jejich synagoze, takže ohromeni říkali: „Odkud se u něj vzala taková moudrost a mocné činy? 55Není to ten syn tesařův? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? 56A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy má toto všechno?“ 57A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě.“ 58A pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných činů.

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.