Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 11

« Matouš 10

» Matouš 11


1A stalo se, když Ježíš dokončil příkazy svým dvanácti učedníkům, že odtamtud odešel, aby učil a kázal v jejich městech. 2Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech, poslal vzkaz po svých učednících 3a otázal se ho: „Ty jsi Ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného?“ 4Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: 5Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. 6Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. “ 7Zatímco odcházeli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi: „Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? 8Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. 9Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka. 10To je ten, o němž je napsáno: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou.‘ 11Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel; avšak ten nejmenší v království Nebes je větší než on. 12Ode dnů Jana Křtitele až dosud je království Nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. 13Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. 14A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. 15Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. “ 16„Ke komu připodobním toto pokolení? Je podobné dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní: 17‚Pískali jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste se nebili v prsa. ‘ 18Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Má démona!‘ 19Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: ‚Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi. “ 20Tehdy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných činů, že nečinila pokání. 21„Běda tobě, Chorazin! Běda tobě, Betsaido! Protože kdyby se byly v Týru a Sidónu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by v žíni a popelu učinili pokání. 22Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude v den soudu snesitelněji než vám. 23A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí budeš strženo! Neboť kdyby se v Sodomě staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne. 24Ale pravím vám, že sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji nežli tobě.“ 25V ten čas pak Ježíš řekl: „Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. 26Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo. 27Všechno mi předal můj Otec; a nikdo nezná Syna, jen Otec, ani Otce nikdo nezná, jen Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. 28Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. 30Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.