Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 1

« Matouš 1

» Matouš 2

 

1Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 2Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, 3Juda zplodil Farese a Záru z Támary, Fares zplodil Chesróma, Chesróm zplodil Arama. 4Aram zplodil Amínadaba, Amínadab zplodil Naasona, Naason zplodil Salmóna, 5Salmón zplodil Bóaza z Rachaby, Bóaz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Isaje, 6Isaj zplodil Davida krále. Král David zplodil Šalomouna z ženy Uriášovy, 7Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiu, Abia zplodil Asafa, 8Asaf zplodil Jóšafata, Jóšafat zplodil Jórama, Jóram zplodil Uziáše, 9Uziáš zplodil Jótama, Jótam zplodil Achaza, Achaz zplodil Ezechiáše, 10Ezechiáš zplodil Manasese, Manases zplodil Amose, Amos zplodil Joziáše, 11Joziáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí.12Po babylonském zajetí Jechoniáš zplodil Salathiela, Salathiel zplodil Zorobabela, 13Zorobabel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eljakima, Eljakim zplodil Azóra. 14Azór zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, 15Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mattana, Mattan zplodil Jákoba. 16Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.17Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylonské zajetí čtrnáct a od babylonského zajetí do Krista čtrnáct. 18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně. 20Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 22To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: 23‚Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což v překladu znamená: ‚ Bůh s námi.‘ 24Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl, a přijal svou ženu. 25Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš.

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.