Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 7

« Marek 6

» Marek 8


1Shromáždili se k němu farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. 2A uviděli některé z jeho učedníků, že jedí chleby nečistýma, to jest neomytýma rukama. 3Farizeové a všichni Židé, držíce tradici starších, totiž nejedí, dokud si k zápěstí neumyjí ruce. 4Když přijdou z tržiště, nejedí, jestliže se neomyjí. A je ještě mnoho jiného, co převzali a drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. 5Farizeové a učitelé Zákona se ho ptali: „Proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama?“ 6On jim však řekl: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je napsáno: ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 7Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ 8Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí.“ 9A říkal jim: „Krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici. 10Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce a svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře! ‘ 11Vy však říkáte: ‚Řekne-li člověk otci nebo matce: To z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je korbán, to jest dar určený Bohu‘, 12již mu nedovolujete nic učinit pro jeho otce nebo jeho matku. 13Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste předali, a takových podobných věcí činíte mnoho.“ 14Opět k sobě zavolal zástup a řekl jim: „Poslyšte mne všichni a pochopte. 15Nic, co je vně člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit, ale co z člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. 16Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá.“ 17A když od zástupu vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. 18Řekl jim: „I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že vše, co zvnějšku vchází do člověka, ho nemůže znečistit, 19protože nevchází do jeho srdce, ale do břicha a vychází do záchodu?“ Tak prohlásil za čisté všechny pokrmy. 20Říkal však: „To, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. 21Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, 22cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. 23Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka.“ 24Pak vstal a odešel odtamtud na území Týru a Sidónu. Vstoupil do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl; nemohl se však skrýt. 25Ale uslyšela o něm žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha; hned přišla a padla k jeho nohám. 26Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal. 27Říkal jí: „Nech nejprve nasytit děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ 28Ona však odpověděla a říká mu: „Ano, Pane, i psi pod stolem jedí z drobtů po dětech. “ 29Řekl jí: „Kvůli tomuto slovu jdi domů; ten démon z tvé dcery vyšel.“ 30Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel. 31Ježíš odešel z území Týru a šel opět přes Sidón ke Galilejskému moři středem území Dekapole. 32Přivedli k němu hluchého a špatně mluvícího člověka a prosili ho, aby na něho vložil ruku. 33Vzal si ho stranou od zástupu, vložil své prsty do jeho uší, plivnul a dotkl se jeho jazyka, 34vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: „Effatha“, což znamená: ‚Otevři se. ‘ 35A jeho uši se hned otevřely a bylo uvolněno pouto jeho jazyka a začal mluvit správně. 36Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali; čím víc jim to však nařizoval, tím víc to rozhlašovali. 37Byli převelice ohromeni a říkali: „Všechno dobře učinil. Dokonce činí, aby hluší slyšeli a němí mluvili.“

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.