Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 3

« Marek 2

» Marek 4


1Vstoupil opět do synagogy. A byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. 2Pozorně jej sledovali, zda ho v sobotu uzdraví, aby jej obžalovali. 3A on tomu člověku s odumřelou rukou řekl: „Postav se doprostřed.“ 4A jim řekl: „Je v sobotu dovoleno učinit dobře, nebo zle, duši zachránit, nebo zahubit?“ Ale oni mlčeli. 5Rozhněvaně se po nich rozhlédl a hluboce zarmoucen nad tvrdostí jejich srdce řekl tomu člověku: „Natáhni svou ruku.“ Natáhl ji, a jeho ruka byla uzdravena. 6Když farizeové vyšli, hned se s herodiány proti němu radili, jak by ho zahubili. 7Ježíš se se svými učedníky odebral k moři. A vydalo se za ním velké množství lidí z Galileje a z Judska. 8Také z Jeruzaléma, z Idumeje a Zajordání, z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu velké množství lidí, když slyšeli, co všechno činil. 9Řekl tedy svým učedníkům, aby pro něj měli stále připravenou loďku, aby se na něho zástup netlačil. 10Neboť mnohé uzdravil, takže všichni, kteří měli trápení, se k němu hrnuli, aby se ho dotkli.11A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“12Ostře je káral, aby nezjevili, kdo je. 13Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které sám chtěl. I odešli k němu. 14Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium 15a aby měli pravomoc vyhánět démony. 16Ustanovil těchto Dvanáct: Šimona, kterému přidal jméno Petr, 17Jakuba Zebedeova a Jakubova bratra Jana a přidal jim jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘,18Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, toho Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského 19a Judu Iškariotského, který ho pak zradil. 20Přišli do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. 21Když to uslyšeli jeho příbuzní, vyšli, aby se ho zmocnili, neboť říkali: „Pomátl se.“ 22Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“ 23Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může Satan vyhánět Satana? 24Je-li království proti sobě rozděleno, takové království nemůže obstát. 25Bude-li dům proti sobě rozdělen, takový dům nebude moci obstát. 26Jestliže Satan povstal sám proti sobě a rozdělil se, nemůže obstát, ale je s ním konec. 27Avšak nikdo nemůže vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá, a teprve pak vyloupí jeho dům. 28Amen, pravím vám, že všechno bude lidským synům odpuštěno, prohřešení i rouhání, jakkoliv by se rouhali. 29Kdo by však vědomě promluvil zle proti Duchu Svatému, nemá odpuštění v tomto věku, ale je vinen věčným prohřešením. “ 30Říkali totiž: „Má nečistého ducha.“ 31Tu přichází jeho matka a jeho bratři a stojíce venku dali ho zavolat. 32Kolem něho seděl zástup. Říkají mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají.“ 33Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ 34A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, má matka a moji bratři. 35Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka.“

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.