Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 2

« Marek 1

» Marek 3


1A když po několika dnech opět vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je doma. 2A hned se shromáždilo mnoho lidí, takže už nebylo místo ani přede dveřmi. A mluvil k nim Slovo. 3Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého; nesli ho čtyři. 4A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. 5Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. “ 6Seděli tam někteří z učitelů Zákona a uvažovali ve svých srdcích: 7„Proč takhle mluví? Rouhá se! Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li jediný: Bůh. “ 8Ježíš hned svým duchem poznal, že takto uvažují, a řekl jim: „Proč tak uvažujete ve svých srdcích? 9Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚ Tvé hříchy jsou odpuštěny ‘, nebo říci: ‚Vstaň, vezmi své lehátko a choď‘? 10Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět hříchy na zemi …“, říká ochrnutému: 11„Tobě pravím: Vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu.“ 12On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni, oslavovali Boha a říkali: „ Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“ 13Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. 14Cestou uviděl Léviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: „Následuj mne.“ On vstal a následoval ho.15A když Ježíš stoloval v jeho domě, mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. 16Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky?“ 17Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.“ 18Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“ 19Ježíš jim řekl: „Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. 20Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den se budou postit.“ 21„Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. 22A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů!“ 23I stalo se, že v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. 24Farizeové mu řekli: „Podívej, proč dělají v sobotu, co se nesmí? “ 25Ježíš jim říká: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když se ocitl v nouzi a dostal hlad, on i ti, kdo byli s ním?26Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a snědl chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kteří byli s ním?“ 27A řekl jim: „Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 28Takže Syn člověka je také pánem soboty.“

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.