Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 15

« Marek 14

» Marek 16


1A hned časně zrána velekněží se staršími a učitelé Zákona -- celá velerada -- se poradili, Ježíše spoutali, odvedli a vydali Pilátovi. 2Pilát se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty říkáš.“ 3Velekněží ho velmi obviňovali. 4Pilát se ho znovu zeptal: „Nic neodpovídáš? Podívej, z čeho všeho tě obviňují!“ 5Ježíš však již nic neodpověděl, takže se Pilát divil. 6O svátcích jim propouštěl jednoho vězně, o kterého žádali. 7Se vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, byl uvězněný muž zvaný Barabáš. 8Zástup vystoupil k Pilátovi a začal žádat, aby učinil, jak jim činíval. 9Pilát jim odpověděl: „Chcete, abych vám propustil krále Židů?“ 10Uvědomoval si totiž, že ho velekněží vydali ze závisti. 11Velekněží však podnítili zástup, aby jim raději propustil Barabáše. 12Pilát jim zase na to říkal: „Co tedy chcete, abych učinil s tím, kterého nazýváte králem Židů?“ 13Oni opět zvolali: „Ukřižuj ho!“ 14Pilát jim říkal: „Co tedy udělal zlého?“ Oni pak ještě silněji zvolali: „Ukřižuj ho!“ 15Pilát pak, chtěje vyhovět zástupu, jim propustil Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. 16Vojáci ho odvedli do dvora, to jest do pretoria, a svolali celý oddíl. 17Oblékli mu purpur, upletli trnový věnec a nasadili mu jej 18a začali ho zdravit: „Buď zdráv, králi Židů!“ 19Bili ho po hlavě rákosovou holí, plivali na něj, poklekali a klaněli se mu. 20Když se mu naposmívali, svlékli ho z purpuru a oblékli mu jeho šaty. Vyvedli ho, aby ho ukřižovali. 21A přinutili kolemjdoucího Šimona z Kyrény, otce Alexandra a Rufa, jdoucího z pole, aby vzal jeho kříž. 22Přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Místo lebky‘. 23Dávali mu pít víno smíchané s myrhou, ale on je nepřijal. 24Pak jej ukřižovali a dělili si jeho šaty, losujíce o ně, kdo si co vezme. 25Byla třetí hodina, když ho ukřižovali. 26A byl napsán nápis o jeho vině: Král Židů. 27Spolu s ním byli ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici a druhý po jeho levici. 28Naplnilo se Písmo, které praví: ‚Byl započten mezi ty, kdo porušovali zákon.‘ 29A kolemjdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali: „Ó, ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš! 30Sestup s kříže a zachraň se!“ 31Podobně se i velekněží a učitelé Zákona mezi sebou posmívali a říkali: „Jiné zachránil, sebe zachránit nemůže. 32Ať nyní Kristus, král Izraele, sestoupí s kříže, abychom uviděli a uvěřili.“ Také ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, ho haněli. 33A když nastala šestá hodina, padla tma na celou zemi až do deváté hodiny. 34O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ což v překladu znamená: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘ 35A když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: „Hle, volá Eliáše.“ 36Kdosi pak vyběhl, naplnil houbu octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy: „Nechte ho, ať uvidíme, přijde-li Eliáš, aby ho sundal.“ 37Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposled. 38A opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů. 39Když setník, který stál blízko naproti němu, uviděl, že takto vydechl, řekl: „Tento člověk byl opravdu Boží Syn.“ 40Zdaleka se dívaly také ženy, mezi nimi Marie Magdalská a Marie, matka Jakuba mladšího a Josese, a Salome, 41které chodily s ním a sloužily mu, když byl v Galileji, a mnoho jiných, které spolu s ním vystoupily do Jeruzaléma. 42A když již nastal večer, poněvadž byl den přípravy, to jest den před sobotou, 43přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také sám očekával Boží království. Osmělil se, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. 44Pilát se podivil, že by byl již mrtev. Zavolal si setníka a otázal se ho, je-li to dlouho, co zemřel. 45A když se to od setníka dověděl, daroval mrtvé tělo Josefovi. 46Ten nakoupil jemné plátno, sundal ho s kříže, zavinul tím plátnem a uložil ho v hrobce, která byla vytesána ve skále, a ke vchodu do hrobky přivalil kámen. 47Marie Magdalská a Marie matka Josesova pozorovaly místo, kam byl uložen.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.