Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 13

« Marek 12

» Marek 14


1Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Učiteli, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!“ 2Ježíš mu řekl: „Hledíš na tyto veliké stavby? Jistě zde nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen.“ 3A když seděl na Olivové hoře naproti chrámu, ptali se ho v soukromí Petr, Jakub, Jan a Ondřej: 4„Pověz nám, kdy to bude a jaké bude znamení, až se to všechno začne naplňovat?“ 5Ježíš jim začal říkat: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 6Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem‘ a svedou mnohé. 7Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste se, musí to nastat, ale ještě nebude konec. 8Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení, budou hladomory a nepokoje. To bude začátek porodních bolestí. 9Vy se však mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům a do synagog, budete biti a kvůli mně budete stavěni před vladaře a krále, jim na svědectví. 10Všem národům musí být nejprve vyhlášeno evangelium. 11A když vás budou vodit a vydávat, nestarejte se předem, co byste řekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. 12A vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, děti povstanou proti rodičům a usmrtí je. 13A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn.“ 14„Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘ postavenou, kde nemá být -- kdo čte, ať rozumí -- tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. 15Kdo bude na střeše, ať nesestupuje a nevstupuje dovnitř, aby si vzal něco ze svého domu. 16A kdo bude na poli, ať se neobrací k věcem, které jsou vzadu, aby si vzal svůj plášť. 17Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 18Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě. 19Neboť v oněch dnech bude takové soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které stvořil Bůh, až do dneška a nikdy již nenastane. 20A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny. 21A tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‚Hle, tam!‘, nevěřte. 22Neboť povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou činit znamení a divy, aby, kdyby to bylo možné, svedli vyvolené. 23Vy se tedy mějte na pozoru. Všechno jsem vám již předem řekl.“ 24„Ale v oněch dnech, po onom soužení ‚se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář. 25Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zatřesou.‘ 26A potom uvidí Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou. 27A tehdy pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř větrů od nejzazšího konce země až po nejzazší konec nebe.“ 28„Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. 29Tak i vy, když uvidíte, že se tyto věci dějí, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. 30Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. 31Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“ 32„O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. 33Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. 34Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. 35Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, 36aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. 37Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!“

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.