Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 1

« Matouš 28

» Marek 2


1Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. 2Jak je napsáno v proroku Izaiášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. 3Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.‘ 4Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů. 5A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. 6Jan byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. 7Hlásal: „Za mnou přichází někdo silnější než já; nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálů. 8Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu Svatém. “ 9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. 10A hned když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a Ducha jako holubici, jak sestupuje k němu. 11A z nebes zazněl hlas: „Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“ 12A hned ho Duch vypudil do pustiny. 13V té pustině byl čtyřicet dní pokoušen Satanem. Byl tam s dravou zvěří a andělé mu sloužili. 14Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. 15A říkal: „ Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu. “ 16A když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť; byli totiž rybáři. 17Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí.“ 18A hned opustili sítě a následovali ho. 19A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě. 20A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea v lodi s najatými pomocníky a odešli za ním. 21I vešli do Kafarnaum. Hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil. 22Byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé Zákona. 23V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Vykřikl: 24„ Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, vím, kdo jsi: Ten Svatý Boží.“ 25Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho. “ 26A ten nečistý duch jím zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho. 27Všichni užasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce: „Co to je? Nové učení! S pravomocí dokonce přikazuje nečistým duchům, a poslouchají ho!“ 28A pověst o něm se hned rozšířila všude po celém okolí Galileje. 29A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje. 30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji. Ihned ji horečka opustila a ona je obsluhovala. 32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. 33Celé město se shromáždilo přede dveřmi. 34I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil. 36Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. 37Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“ 38Říká jim: „Pojďme jinam, do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel.“ 39A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony. 40Tu k němu přišel malomocný, padl před ním na kolena a prosil ho: „Chceš-li, jsi mocen mne očistit.“ 41Ježíš, hluboce pohnut, vztáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď očištěn.“ 42A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. 43Ježíš mu přísně domluvil a hned ho poslal pryč. 44Řekl mu: „Hleď, abys nikomu nic neřekl! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co nařídil Mojžíš, jim na svědectví. “ 45On však vyšel a začal to velice rozhlašovat a rozšiřovat, takže Ježíš již nemohl veřejně vstoupit do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A přicházeli k němu odevšad.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.