Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 4

« Lukáš 3

» Lukáš 5


1Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 2čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl. 3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“ 4Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem.‘ “ 5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“ 8Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘ “ 9Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; 10vždyť je napsáno, že ‚svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili‘ 11a ‚na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil na kámen.‘ “ 12Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚ Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ “ 13Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby. 14Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. 15A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech. 16I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl. 17Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno: 18‚Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 19vyhlásit vítaný Pánův rok.‘ 20A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na něho. 21Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších. “ 22Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho úst, a říkali: „Není tento syn Josefův?“ 23Řekl jim: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň i zde ve své domovině.“ 24Řekl: „Amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. 25Po pravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři roky a šest měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli. 26A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidónu. 27A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. “ 28Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. 29Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. 30On však prošel jejich středem a ubíral se dál. 31Sestoupil do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. 32A byli ohromeni nad jeho učením, protože jeho slovo bylo pronášeno v pravomoci. 33V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým hlasem: 34„Ach, co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi: Svatý Boží.“ 35Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoli uškodil. 36Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: „Jaké je to slovo, že v pravomoci a síle přikazuje nečistým duchům, a oni vycházejí?“ 37A zpráva o něm se šířila do každého místa okolní krajiny. 38Opustil synagogu a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována velikou horečkou; i poprosili ho za ni. 39Postavil se nad ní, pohrozil horečce, a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. 40Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu; on pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. 41Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. 42Když nastal den, vyšel z domu a odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel. 43On jim však řekl: „Také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán.“44A hlásal je v judských synagogách.
 
 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.