Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 3

« Lukáš 2

» Lukáš 4


1V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když v Judsku vládl Pontius Pilát a v Galileji byl tetrarchou Herodes, jeho bratr Filip byl tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias byl tetrarchou v Abiléně, 2za velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synovi Zachariáše, v pustině. 3I šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k odpuštění hříchů, 4jak je napsáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky! 5Každé údolí bude zaplněno, každá hora a pahorek bude snížen; co je křivé, bude rovné, drsné cesty budou hladké; 6a každé tělo uvidí Boží záchranu.‘ 7Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, říkal: „Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? 8Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec je Abraham.‘ Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. 9A sekera už je přiložena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ 10Zástupy se ho ptaly: „Co tedy máme dělat?“ 11Odpověděl jim:„Kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá, a kdo má co k jídlu, ať činí podobně.“ 12Přišli i celníci, aby byli pokřtěni, a řekli mu: „Učiteli, co máme dělat?“ 13On jim řekl: „Nevybírejte víc, než je vám nařízeno.“ 14Ptali se ho i vojáci: „A co bychom měli udělat my?“ Řekl jim: „Nikoho neolupujte ani nevydírejte, a buďte spokojeni se svým žoldem.“ 15Zatímco lid byl plný očekávání a všichni ve svých srdcích rozvažovali o Janovi, není-li snad on ten Kristus, 16řekl na to Jan všem: „Já vás sice křtím vodou, avšak přichází silnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálů; on vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. 17V jeho ruce je lopata, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným.“ 18Tak i mnoha jinými slovy napomínaje lid, hlásal dobrou zprávu. 19Ale tetrarcha Herodes, který byl od něho kárán kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, a za všechno zlé, co učinil, 20přidal ke všemu ještě to, že Jana zavřel do vězení. 21Stalo se, když byl křtěn všechen lid, a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe 22a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. “ 23Když Ježíš začínal, bylo mu asi třicet let, byl synem, jak se myslelo, Josefa, ten Heliho,24ten Mathata, ten Léviho, ten Melchiho, ten Janaie, ten Josefa, 25ten Matathiáše, ten Amose, ten Nahuma, ten Esliho, ten Nagaje, 26ten Mahata, ten Matathiáše, ten Semeina, ten Josecha, ten Jody, 27ten Johanana, ten Resy, ten Zorobabela, ten Salathiela, ten Neriho, 28ten Melchiho, ten Addiho, ten Kosama, ten Elmadama, ten Era, 29ten Jesův, ten Eliezera, ten Jorima, ten Mathata, ten Léviho, 30ten Simeona, ten Judy, ten Josefa, ten Jonama, ten Eliakima, 31ten Meleie, ten Menny, ten Mattathy, ten Nathama, ten Davida, 32ten Isaje, ten Obéda, ten Bóaza, ten Saly, ten Naasona, 33ten Amínadaba, ten Admina, ten Arniho, ten Chesróma, ten Farese, ten Judy, 34ten Jákoba, ten Izáka, ten Abrahama, ten Thareho, ten Nachora, 35ten Serucha, ten Ragaua, ten Faleka, ten Hebera, ten Saly, 36ten Kainama, ten Arfaxada, ten Sema, ten Noema, ten Lámecha, 37ten Mathusalema, ten Henocha, ten Jareda, ten Maleleela, ten Kainama, 38ten Enóše, ten Šéta, ten Adama, ten Boha.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.