Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 21

« Lukáš 20

» Lukáš 22

1Když vzhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. 2Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince, 3a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni ostatní. 4Neboť ti všichni vhodili k Božím darům ze svého přebytku, tato však vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. “ 5Když někteří mluvili o chrámu, že je vyzdoben krásnými kameny a obětními dary, řekl: 6„Přijdou dny, ve kterých z toho, co vidíte, zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“ 7Otázali se ho: „Učiteli, kdy to bude? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ 8Řekl: „ Dávejte si pozor, abyste nebyli svedeni. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem‘ a ‚ten čas je tu‘. Nechoďte za nimi. 9Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se. Neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned.“ 10Potom jim říkal: „Povstane národ proti národu a království proti království, 11budou veliká zemětřesení a na různých místech hlad a mor, budou hrůzy a veliká znamení z nebe. 12Avšak před tím vším vztáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat, vydávajíce vás do synagog a do vězení, budete pro mé jméno předváděni před krále a vladaře. 13To vám bude svědectvím. 14Uložte si tedy do svých srdcí, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. 15Neboť já vám dám řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani ji vyvrátit žádní vaši protivníci. 16Vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou usmrceni. 17A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. 18Ale ani vlas z vaší hlavy se určitě neztratí. 19Svou trpělivostí získejte své duše.“ 20„Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. 21Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, 22protože toto jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. 23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu. 24Padnou ostřím meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všecky národy, a po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas. “ 25„A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. 26Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. 27A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“ 29A řekl jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. 30Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již blízko. 31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. 32Amen, pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. 33Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“ 34„ Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle 35jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. 36Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Syna člověka.“ 37Ve dne učil v chrámě, ale v noci vycházel a zůstával na hoře zvané Olivová. 38A všechen lid k němu časně zrána přicházel, aby ho v chrámě poslouchal.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.