Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 20

« Lukáš 19

» Lukáš 21


1A stalo se v jednom z těch dnů, kdy učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, že k němu přistoupili velekněží a učitelé Zákona se staršími 2a řekli mu: „Pověz nám, v jaké pravomoci to činíš? Nebo kdo je ten, který ti tuto pravomoc dal?“ 3Odpověděl jim: „I já se vás zeptám na jednu věc. Povězte mi: 4Křest Janův byl z nebe, nebo z lidí?“ 5Oni o tom mezi sebou rozvažovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, řekne: ‚Proč jste mu neuvěřili?‘ 6Řekneme-li však ‚z lidí‘, všechen lid nás bude kamenovat, neboť je přesvědčen, že Jan byl prorok.“ 7I odpověděli, že nevědí, odkud. 8A Ježíš jim řekl: „Ani já vám nepovím, v jaké pravomoci to činím.“ 9Začal lidu říkat toto podobenství: „ Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. 10V stanovený čas poslal k vinařům otroka, aby mu dali díl z úrody vinice. Avšak vinaři ho zbili a poslali s prázdnou. 11Poslal ještě jiného otroka; oni však i toho zbili, zneuctili a poslali s prázdnou. 12A poslal ještě třetího; i toho zranili a vyhnali.13Pán vinice řekl: ‚Co mám udělat? Pošlu svého milovaného syna; snad se před ním zastydí. ‘ 14Když ho vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou: ‚To je dědic. Zabijme ho, aby dědictví bylo naše.‘ 15A vyhodili ho z vinice ven a zabili. Co jim tedy učiní pán vinice? 16Přijde, zahubí tyto vinaře a vinici dá jiným.“ Když to uslyšeli, řekli: „Kéž se tak nestane!“ 17On na ně pohlédl a řekl: „Co tedy znamená to, co je napsáno: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu.‘ 18Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí. “ 19V tu hodinu na něj chtěli učitelé Zákona a velekněží vztáhnout ruce, ale báli se lidu. Poznali totiž, že toto podobenství řekl proti nim. 20Pozorně ho sledovali a poslali špehy, kteří předstírali, že jsou spravedliví, aby ho chytili za slovo, a tak ho mohli vydat vrchnosti a vladařově pravomoci. 21Otázali se ho: „Učiteli, víme, že správně mluvíš a učíš a nebereš ohled na osobu, ale podle pravdy učíš Boží cestě. 22Je nám dovoleno dát daň císaři, nebo ne?“ 23Ježíš zpozoroval jejich lstivost a řekl jim: 24„Proč mne zkoušíte? Ukažte mi denár! Čí má obraz a nápis?“ Oni řekli: „Císařův.“ 25On jim řekl: „Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ 26A nedokázali ho před lidem nachytat v jeho řeči; podivili se jeho odpovědi a zmlkli. 27Přišli někteří ze saduceů, kteří popírají vzkříšení, a zeptali se ho: 28„Učiteli, Mojžíš nám napsal, že zemře-li něčí bratr, který má ženu a je bezdětný, aby si tu ženu vzal za manželku jeho bratr a vzbudil svému bratru potomka. 29Bylo tedy sedm bratrů. Oženil se první a zemřel bezdětný. 30Stejně i druhý. 31Také třetí si ji vzal a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli. 32Nakonec zemřela i ta žena. 33Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Vždyť všech sedm ji mělo za ženu.“ 34Ježíš jim řekl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. 35Avšak ti, kteří budou uznáni za hodny dosáhnout budoucího věku a zmrtvýchvstání, se nebudou ženit ani vdávat. 36Vždyť již nebudou moci ani zemřít, neboť budou jako andělé a budou synové Boží, jsouce syny zmrtvýchvstání. 37A že mrtví vstávají, ukázal i Mojžíš ‚při keři‘, když nazývá Pána Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. 38Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí jemu.“ 39Někteří z učitelů Zákona na to řekli: „Učiteli, dobře jsi to řekl.“ 40A už se ho neodvažovali na nic ptát. 41Řekl jim: „Jak mohou říkat, že Kristus je Davidovým synem? 42Vždyť sám David v knize Žalmů říká: ‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, 43dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.‘. 44David ho tedy nazývá Pánem; jakpak tedy je jeho synem?“ 45Když všechen lid poslouchal, řekl svým učedníkům: 46„ Mějte se na pozoru před učiteli Zákona, kteří se chtějí procházet v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na tržištích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. 47Vyjídají domy vdov a okázale se dlouho modlí; ti dostanou větší trest. “

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.