Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 19

« Lukáš 18

» Lukáš 20


1Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 2A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. 3Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. 4Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. 5Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu: „Zachee, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ 6On rychle slezl a s radostí ho přijal. 7Všichni, kdo to uviděli, začali reptat: „Vešel jako host k hříšnému muži!“ 8Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Hle, polovinu svého majetku, Pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně.“9Ježíš mu řekl: „Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. 10Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.“ 11Když to lidé poslouchali, řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má objevit ihned. 12Proto řekl: „Jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal kralování a pak se vrátil. 13Zavolal deset svých otroků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘ 14Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy: ‚Nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval.‘ 15A stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dověděl, kolik vydělali. 16Přišel první a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.‘ 17Řekl mu: ‚Výborně, dobrý otroku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad deseti městy.‘ 18Přišel druhý a řekl: ‚Tvá hřivna, Pane, získala pět hřiven.‘ 19Také tomuto řekl: ‚I ty buď vládcem nad pěti městy.‘ 20A přišel jiný a řekl: ‚Pane, hle, tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku, 21neboť jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.‘ 22Řekl mu: ‚ Podle tvých slov tě budu soudit, špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. 23Proč jsi nedal mé peníze na stůl směnárníkovi? A já bych si je po příchodu vybral s úrokem!‘ 24A těm, kteří tam stáli, řekl: ‚Vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven.‘ 25Řekli mu: ‚Pane, už má deset hřiven.‘ 26Pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 27‚Avšak ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.‘“ 28Když to pověděl, kráčel napřed a vystupoval do Jeruzaléma. 29A stalo se, když se přiblížil do Betfage a Betanie k hoře, která se nazývá Olivová, že poslal dva z učedníků 30a řekl: „Jděte naproti do vesnice. Když do ní budete vcházet, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. 31A bude-li se vás někdo ptát: ‚Proč je odvazujete?‘ odpovězte takto: ‚Pán je potřebuje.‘“ 32Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli vše, jak jim řekl. 33Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho páni: „Proč odvazujete to oslátko?“ 34Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“ 35A přivedli je k Ježíšovi, hodili na oslátko své pláště a Ježíše na ně posadili. 36A jak jel, prostírali své pláště na cestu. 37Když se již přibližoval ke svahu Olivové hory, začal celý ten zástup učedníků radostně velikým hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, které spatřili. 38Říkali: „ Požehnaný král, jenž přichází ve jménu Pána. V nebi pokoj a sláva na výsostech!“39Někteří farizeové ze zástupu mu řekli: „Učiteli, pokárej své učedníky.“ 40Ježíš jim na to řekl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení.“ 41A když se přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče 42a řekl: „Kdybys aspoň v tento svůj den poznalo i ty, co je k tvému pokoji. Avšak nyní je to před tvýma očima skryto.43Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. 44Srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení.“ 45A když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kteří tam prodávali, 46a říkal jim: „Je napsáno: ‚A můj dům bude domem modlitby‘, vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů. “ 47Každý den vyučoval v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu se snažili jej zahubit, 48ale nenalézali, co by mohli udělat, neboť všechen lid na něm visel a naslouchal mu.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.