Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koloským 3

« Koloským 2

» Koloským 4

 

1Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. 2Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. 3Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. 4A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. 5Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. 6Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. 7I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili. 8Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. 9Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky 10a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. 11Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.12Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. 13Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. 14A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. 15Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích; k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni. 16Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. 17A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. 18Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. 19Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim příkří. 20Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu. 21Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněly. 22Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, ne jen naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána. 23Cokoli děláte, dělejte z duše jako Pánu, a ne lidem. 24Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte! 25Neboť kdo činí zlé, dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.