Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan 7


1Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, protože ho Židé chtěli zabít. 2Byl blízko židovský svátek stánků. 3Jeho bratři mu řekli: „Odejdi odtud a jdi do Judska, aby také tvoji učedníci uviděli tvé skutky, které činíš. 4Vždyť nikdo nedělá nic vskrytu, chce-li být znám na veřejnosti. Činíš-li tyto věci, ukaž se světu.“ 5Ani jeho bratři totiž v něho nevěřili. 6Ježíš jim řekl: „Můj čas ještě nepřišel; ale váš čas je vždy připraven. 7Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože já o něm svědčím, že jeho skutky jsou zlé. 8Vy vystupte na svátek do Jeruzaléma. Já na tento svátek ještě nevystoupím, protože můj čas se dosud nenaplnil.“ 9To jim řekl a zůstal v Galileji. 10Když jeho bratři vystoupili na svátek do Jeruzaléma, tehdy i on tam vystoupil, ne veřejně, ale jakoby tajně. 11Židé ho během svátku hledali a říkali: „Kde je ten člověk?“ 12A mezi lidem bylo o něm mnoho řečí. Jedni říkali: ‚Je dobrý‘, jiní říkali: ‚Není, vždyť svádí zástup‘. 13Nikdo o něm ovšem ze strachu před Židy nemluvil otevřeně. 14Když již bylo uprostřed svátků, vystoupil Ježíš do chrámu a učil. 15Židé se divili a říkali: „Jak to, že se tento člověk vyzná v Písmech, když se tomu neučil?“ 16Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, který mne poslal. 17Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe. 18Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. 19Nedal vám Mojžíš Zákon? A nikdo z vás Zákon neplní. Proč mne usilujete zabít?“ 20Zástup odpověděl: „Máš démona! Kdo tě usiluje zabít?“ 21Ježíš jim odpověděl: „Jeden skutek jsem učinil, a všichni se tomu divíte. 22Mojžíš vám dal obřízku -- ne že by byla od Mojžíše, nýbrž od otců -- a vy obřezáváte člověka i v sobotu. 23Jestliže přijímá člověk obřízku v sobotu, aby nebyl porušen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? 24Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem.“ 25Tu začali někteří z obyvatel Jeruzaléma říkat: „Není to ten, kterého chtějí zabít? 26A hle, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Což opravdu vůdcové poznali, že je to Mesiáš? 27Ale o něm víme, odkud je. Až přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je.“ 28Tu Ježíš, vyučující v chrámě, hlasitě zvolal: „Vskutku mě znáte a víte, odkud jsem? Nepřišel jsem sám od sebe, ale ten, kdo mne poslal a jehož vy neznáte, je pravdivý. 29Já ho znám, neboť jsem od něho a on mne poslal.“ 30Chtěli ho tedy zajmout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. 31Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: „Když přijde Mesiáš, učiní snad více znamení, než učinil tento člověk?“ 32Farizeové se doslechli, že to zástup o něm říká; a tak velekněží a farizeové poslali strážce, aby ho zajali. 33Tu Ježíš řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mne poslal. 34Budete mne hledat, ale nenaleznete mne. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete.“ 35Židé si mezi sebou řekli: „Kam tento člověk hodlá jít, že my ho nenajdeme? Chce snad jít do řecké diaspory a učit pohany? 36Co znamená to slovo, které řekl: ‚Budete mne hledat, ale nenaleznete mne, a kde jsem já, tam vy nemůžete přijít‘?“ 37V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. 38Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! “ 39To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. 40Když někteří ze zástupu uslyšeli tato slova, říkali: ‚To je skutečně ten Prorok.‘ 41Druzí říkali: ‚To je Mesiáš ‘, a jiní říkali: ‚Což Mesiáš přijde z Galileje? 42Neříká Písmo, že Mesiáš přijde z potomstva Davidova a z Betléma, kde žil David?‘ 43Tak vznikl v zástupu kvůli němu rozkol. 44Někteří z nich ho chtěli zajmout, ale nikdo na něho nevztáhl ruce. 45Strážci tedy přišli k velekněžím a farizeům a ti jim řekli: „Proč jste ho nepřivedli?“ 46Strážci odpověděli: „Nikdo nikdy takto nemluvil, jako mluví tento člověk.“ 47Farizeové jim odpověděli: „I vy jste svedeni? 48Uvěřil snad v něho některý z vůdců nebo z farizeů? 49Jen tento zástup, který nezná Zákon -- jsou prokleti.“ 50Jeden z nich, Nikodém, který předtím přišel k němu, jim řekl: 51„Odsuzuje náš Zákon člověka, aniž ho nejprve vyslechne a zjistí, co učinil? “ 52Odpověděli mu: „Nejsi také ty z Galileje? Prozkoumej to a viz, že z Galileje prorok nepovstane. “ 53A každý se odebral do svého domu.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.