Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan 2

« Jan 1

» Jan 3


1Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka. 2Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka: „Nemají víno.“ 4A Ježíš jí řekl: „ Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. “ 5Jeho matka řekla služebníkům: „Cokoli vám řekne, učiňte.“ 6Bylo tam šest kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování, každá na dvě nebo tři míry. 7Ježíš jim řekl: „Naplňte ty nádoby vodou.“ A naplnili je až po okraj. 8Pak jim řekl: „Teď naberte a neste správci hostiny.“ I donesli. 9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem -- nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli -- zavolal ženicha 10a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty jsi zachoval dobré víno až do této chvíle.“ 11Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. 12Potom sestoupil on, jeho matka, jeho bratři i jeho učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. 13Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. 14V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. 15I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. 16A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici! “ 17Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘ 18Židé mu na to řekli: „Jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš?“ 19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ 20Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“ 21On však mluvil o svatyni svého těla. 22Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. 23Když byl o velikonocích v Jeruzalémě na slavnosti, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. 24Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny 25a nepotřeboval, aby mu někdo vydal svědectví o člověku. Sám totiž věděl, co je v člověku.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.