Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan 15

« Jan 14

» Jan 16


1„Já jsem ta pravá vinná réva a můj Otec je hospodář. 2Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. 3Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. 4Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. 5Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 6Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří. 7Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. 8Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. 9Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ 11„Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. 12To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. 13Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. 14Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. 15Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce. 16Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. 17To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali.“ 18„Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. 19Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. 20Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl: ‚Otrok není větší než jeho pán.‘ Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat; jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. 21Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. 22Kdybych nepřišel a nepromluvil k nim, neměli by hřích; nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. 23Kdo mne nenávidí, nenávidí i mého Otce. 24Kdybych byl mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích. Ale nyní viděli, a mají v nenávisti jak mne, tak mého Otce. 25To proto, aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mne bez příčiny.‘ “ 26„Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. 27Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku.“

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.