Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan 13

« Jan 12

» Jan 14


1Před velikonočním svátkem Ježíš věda, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přešel k Otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do konce. 2Během večeře, když již Ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškariotského, aby jej vydal, 3Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, 4vstal od večeře a odložil své šaty, vzal lněné plátno a přepásal se. 5Potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. 6Přišel k Šimonovi Petrovi. Ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ 7Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní nevíš, potom však to poznáš.“ 8Petr mu řekl: „Nikdy mi nebudeš mýt nohy!“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nemáš se mnou podíl.“ 9Šimon Petr mu řekl: „Pane, pak tedy nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu!“ 10Ježíš mu řekl: „Kdo je vykoupán, nepotřebuje než umýt nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni.“ 11Věděl totiž, kdo ho vydává. Proto řekl: ‚Ne všichni jste čistí.‘ 12Když jim umyl nohy a vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim: „Chápete, co jsem vám učinil? 13Vy mne nazýváte Učitelem a Pánem a dobře pravíte; jsem jím. 14Jestliže tedy já, Pán a Učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. 15Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. 16Amen, amen, pravím vám, otrok není větší než jeho pán, ani apoštol větší než ten, kdo ho poslal. 17Jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete-li to činit. 18Nemluvím o vás všech; já vím, které jsem si vyvolil. Ale musí se naplnit Písmo: ‚Ten, kdo jí se mnou chléb, pozdvihl proti mně svou patu.‘ 19Již teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že Já jsem. 20Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.“ 21Když to Ježíš řekl, rozrušil se v duchu a dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí. “ 22Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to říká. 23Jeden z jeho učedníků, kterého Ježíš miloval, spočíval u stolu v Ježíšově náručí. 24Na toho Šimon Petr kývl, aby zjistil, kdo je ten, o kom mluví. 25On se naklonil k Ježíšovým prsům a řekl mu: „Pane, kdo to je?“ 26Ježíš odpověděl: „Je to ten, kterému namočím a podám sousto. “ Namočil sousto a podal je Judovi Šimona Iškariotského. 27Tehdy, po tom soustu, vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl: „Co činíš, učiň rychle!“ 28Nikdo ze stolujících však neporozuměl, proč mu to řekl. 29Protože měl Juda pokladnici, domnívali se někteří, že mu Ježíš říká: „Nakup, co potřebujeme na svátek“, anebo aby dal něco chudým. 30On si vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. 31Když Juda vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl Syn člověka oslaven a Bůh byl oslaven v něm. 32Jestliže byl Bůh oslaven v něm, oslaví Bůh i jeho v sobě a oslaví ho hned. 33Dítky, ještě krátce jsem s vámi. Budete mne hledat, a jako jsem řekl Židům, tak i vám nyní říkám: ‚Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete. ‘ 34Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ 36Šimon Petr mu řekl: „Pane, kam jdeš?“ Ježíš mu odpověděl: „Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později.“ 37Petr mu řekl: „Pane, proč tě nemohu následovat teď? Svou duši za tebe položím!“ 38Ježíš odpověděl: „Svou duši za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. “

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.