Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galatským 4

« Galatským 3

» Galatským 5


1Říkám však: Pokud je dědic nezletilý, v ničem se neliší od otroka, ač je pánem všeho. 2Je podřízen poručníkům a správcům až do doby předem určené otcem. 3Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. 4Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, 5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, a abychom přijali synovství. 6A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘ 7Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. 8V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. 9Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? 10Zachováváte dny, měsíce, období a roky! 11Bojím se o vás, abych se pro vás nakonec nelopotil nadarmo. 12Prosím vás, bratři, buďte jako já, protože i já jsem jako vy. Ničím jste mi neublížili. 13Víte, že jsem vám poprvé v slabosti těla hlásal evangelium. 14A touto zkouškou, která se týkala mého tělesného stavu, jste nepohrdli ani jste se neodvrátili, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. 15Kde je tedy to vaše blahoslavenství? Neboť vám vydávám svědectví, že kdyby to bylo možné, byli byste si vyloupli oči a dali je mně. 16Takže jsem se stal vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? 17Oni pro vás horlí, ale ne k dobrému; chtějí vás odloučit, abyste horlili pro ně. 18Je dobré horlit v dobrém vždycky, a ne jenom tehdy, když jsem u vás přítomen. 19Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus; 20chtěl bych teď být u vás a změnit svůj hlas, neboť si s vámi nevím rady. 21Řekněte mi vy, kteří chcete být pod Zákonem: Což neslyšíte Zákon? 22Neboť je napsáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. 23Ten z otrokyně se však narodil podle těla, ten ze svobodné skrze zaslíbení. 24Je to řečeno alegoricky: Tyto ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, a to je Hagar. 25Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. 26Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. 27Neboť je napsáno: ‚Raduj se neplodná, která nerodíš, propukni v jásot a vykřikni ty, která nemáš porodní bolesti, protože mnoho je dětí té osamělé, více než té, která má muže.‘ 28Vy však, bratři, jste jako Izák dětmi zaslíbení. 29Ale jako tenkrát ten, který byl zrozený podle těla, pronásledoval toho, který se narodil podle Ducha, tak je tomu i nyní. 30Co však praví Písmo? ‚Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem‘ svobodné. 31Proto, bratři, nejsme děti otrokyně, nýbrž té svobodné.