Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galatským 3

« Galatským 2

» Galatským 4

 

Ó, nerozumní1 Galaťští, kdo vás očaroval2abyste o  pravdě nebyli-přesvědčeni, vás, kterým byl před očima Ježíš Kristus otevřeně vykreslen3 jako ukřižovaný2 Toto jediné toužím zjistit od vás: ze4 skutků (toho) zákona (toho) Ducha obdrželi jsteNebo ze5 slyšení víry3Tak6 bez rozumu jste? Začali jste Duchem, nyní masem dokončujete74Tak moc jste trpěli pro nic za nic? Zajisté nebylo8 to vskutku také jen tak pro nic za nic5Ten tedy  hojně podporující9  vás tím Duchem, a ten, který koná mocné činy10 mezi vámi, koná tak ze skutků zákona, nebo ze slyšení víry?

 

2. Ospravedlnění z víry a Abraham (Gal 3,6-4,31)

6Stejně jako Abraham: ‚uvěřil (tomu) Bohu a bylo to počítáno11 jemu do spravedlnosti.‘ 7Vězte tedy, že ti z víryti synové jsou Abrahamovi.8Předvídalo však (to) Písmo, že z víry ospravedlní (ty) pohany (ten) Bůh; a tak dříve hlásalo evangelium12 (tomu) Abrahamovi: ‚Protože budou v požehnání v tobě všechny (ty) národy.‘ 9Takže ti, kdo jsou z víry, jsou požehnaní s (tím) věřícím Abrahamem.

10Stejně tak ti, kteří vskutku ze skutků zákona jsou ospravedlňováni, pod prokletím13 jsouje psáno vskutku proto: ‚Prokletí jsou všichni, kteří ne-setrvávají14 ve všem co bylo napsáno v (té) knize (toho) zákona, a nesetrvávají v tom, aby to činili (oni).‘ 11Protož však v zákoně nikdo není ospravedlňován před (tím) Bohem (to je zcela jasné), protože, (ten) spravedlivý z víry bude žít‘. 12(Ten) však zákon ne-ní z víry, místo toho: ‚(ten) Činící ty skutkybude žít v nich‘ 13Kristus nás vykoupil15 z (toho) prokletí (toho) zákona tím, stávaje se16 zástupně za nás prokletím; je psáno: ‚Prokletý je každý, kdo visí na dřevě17.‘ 14Tak aby mezi (ty) pohany (to) požehnání (toho) Abrahama se stalo17 skutečností, v Kristu Ježíši, tak abychom se toho zaslíbení (toho) Ducha drželi18 prostřednictvím víry.

15Bratři, po lidsku pravím: Už lidskou potvrzenou závěť nikdo neanuluje ani k ní nic nepřipojuje. 16Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká: ‚a potomkům ‘, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: ‚a tvému potomku,‘ a tím potomkem je Kristus. 17Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení. 18Neboť jestliže je to dědictví ze Zákona, není již ze zaslíbení; Abrahamovi je však Bůh daroval skrze zaslíbení. 19K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka. 20Prostředník však není jen pro jednu stranu, Bůh však je jeden. 21Staví se tedy Zákon proti Božím zaslíbením? Rozhodně ne! Neboť kdyby byl dán Zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost vskutku ze Zákona. 22Avšak Písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří. 23Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena, 24takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 25Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli. 26Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 27Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. 28Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.29A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

 

1 - Dosl. bez rozumu (bez-schopnosti uvažovat), opak je moudrost (viz Ř 1,14)

2 - Dosl. očarovat (negativním) kouzlem, okouzlit (v negativním smyslu). Okouzlit někoho zlou mocí, aby nemohl jednat podle rozumu.

3 - Dosl. již dříve popsán; řecké slovo označuje něco, co již bylo dříve písemně zaznamenáno, zde přenesený význam - již dříve vám bylo všechno dobře vykresleno

4 - Dosl. z prostřed něčeho, "z něčeho do něčeho" - tedy cesta: "ze skutků - směrem k Duchu svatému"

5 - Dosl. z prostřed něčeho, "z něčeho do něčeho" - tedy cesta: "ze slyšení o víře - směrem k Duchu svatému"

6 - Varianta: Tímto způsobem (jste nerozumní)?

7 - Důsledně dokončit, tedy se všemi výsledky a důsledky procesu

8 - Varianty překladu v závislosti na překladu řeckého slova: Zda to bylo vskutku nadarmo? Jestliže to bylo vskutku nadarmo! Když to bylo vskutku nadarmo!

9 - (hojně) poskytovat, zásobovat, dodávat, podporovat...

10 - Dosl. čin vykonaný (projevený) velkou mocí, silou, schopností

11 - Dosl. prohlásit (říct o někom něco), počítat s něčím, brát v úvahu (považovat); vzít něco jako závěr (stanovisko) na základě logiky. 

12 - Dosl. dříve (předem) hlásáno evangelium (dosl. význam slova).

13 - var. pod odsouzením (je na nich seslána kletba (v tomto případě kletba zákona)

14 - Dosl. "ne" - "v zůstávání" - tedy nesetrvává (var. není věrný) vůči zákonu. Význam slova je někde setrvávat (např. v bytě (Sk 28,30), zde však v přeneseném významu. Protože lidé nezůstávají věrni 100% zákonu, je potřeba, aby hledali spasení jinde, než v zákoně (stejná myšlenka i stejné řecké slovospojení (ne-zůstávat) i zde: Žid 8,9).

15 - Dosl. vykupit-z (něčeho), tedy koupit (ve spojení s tržištěm), význam slova: zachránit před ztrátou 

16 (2x) - Stejné řecké slovo (stát se, přijít, narodit se) - Kristus se na kříži stal prokletím a tak se stalo (uskutečnilo) Abrahamovo požehnání, které se týkalo spasení z víry v Krista na kříži.

17 - Něco, co je ze dřeva (strom, kůl, trám).

18 - Držet se, brát, nebo také obdržet, přijmout