Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galatským 2

« Galatským 1

» Galatským 3

 

Pavel a zvěst evangelia: Druhá návštěva Jeruzaléma (2,1-10) 

1 Potom po čtrnácti letech jsem znovu vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem, vzal s sebou1 jsem i Tita2Vystoupil jsem tam však podle zjevení a předložil jsem jim to evangelium, které hlásám2 mezi pohany; v soukromí však těm váženým, ne snad abych na darmo3 bych běžel4, nebo již běžel nadarmo3  Ale ani Titus, ten se mnou, Řek jsa, nebyl přinucen se dát obřezat4Prostřednictvím však těch vetřelců5pseudo-bratrů, všichni ti se vloudili, aby vyšpehovali6 tu svobodu naši, jakou máme v Kristu Ježíši, tak aby nás zcela zotročili75kterým jsme ani na hodinu neustoupili  snaze podrobit se jim, aby (ta) pravda8 toho evangelia plně pokračovala9 s vámi6 Od však těch vypadajících10 důležitě, kteří jsou někdo - jací dříve byli, to neznamená nic pro  - vždyť rozlišování tváří (tj. osob) (ten) Bůh člověka ne přijímá - mně však ti vypadající důležitě nic nesdělili7  Ale právě naopak uviděli, že mi byla svěřena důvěra11 (toho) evangelium (toho) neobřezaného, stejně jako12 Petrovi  obřízky -- 8Ten však již působil13 u Petra k apoštolství  obřízky, působil i u mne do apoštolství těch pohanů -9  a uvědomili si tu milost, tu danou mi milost -  Jakub a Kéfas a Jan, ti vypadající důležitě, sloupové jsa, pravou ruku nabídli mně a Barnabášovi, pravici spoluúčastnictví14, abychom (my) šli mezi pohanyoni však mezi tu obřízku10Jen pak (těch) žebráků15, abychom na ně pamatovali, což jsem také pilně16tuto věcčinil

 

Pavel a zvěst evangelia: Pavlův spor s Petrem (2,11-21) 

11Když však přišel Kéfas do Antiochie, proti tváři jeho postavil jsem se, protože odsouzený17 byl12  Dříve, než ti však  přišli někteří od Jakuba, s těmi pohany jídával. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, strachující se těch z obřízky13 A jednali pokrytecky ti také ostatní Židé takže i Barnabáš byl stržen jimi, tím pokrytectvím. 14  Ale když jsem uviděl, že ne jdou rovně směrem k  pravdě toho evangelia, řekl jsem tomu Kéfovi přede všemi: „Jestliže ty, Židžiješ pohansky, a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako Židé?“ 15My jsme rodem Židé, a ne hříšníci z pohanů; 16když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. 17Jestliže však i my, kteří hledáme ospravedlnění v Kristu, jsme byli shledáni hříšnými, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne! 18Neboť jestliže znovu buduji to, co jsem zbořil, představuji sebe jako přestupníka. 19Vždyť já jsem skrze Zákon umřel Zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován: 20Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 21Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo.

 

(1) - Vzít s sebou jako společníka (viz význam slova).

(2) - Dosl. veřejně ohlašovat, hlásat evangelium (jinde v Galatským u kázání o Bohu Pavel obvykle používá jiné slovo: evangelizó).

(3) - Dosl. do prázdna, neúčinně, bez zisku.

(4) - Jako závodník ve starověkých hrách, tedy s usilovným nasazením a jasným zacílením 

(5) - Dosl. těch přivedených v tajnosti (skrytosti). 

(6) - Vyšpehovat, spiknout se proti... Pozorně se dívat a přemýšlet s negativními motivy (za účelem škody)

(7) - Důraz na zotročení, tedy zcela zotročit

(8) - Pravda, dosl. něco ne-skrytého (odhaleného), týká se nejen pravdivých slov, ale i myšlenek a morálních Božských hodnot

(9) - Dosl. důkladně (plně) pokračovat/zůstávat.

(10) - Dosl. Ti, co se jeví/zdají/vypadají. Narážel na apoštoly (Gal 2,6-9), co měli nespornou autoritu od Boha. I je však označil "pouze" za lidi co nějak působí na druhé, ovšem nad tím vším je Bůh. Jen a pouze na Něj se při přijetí evangelia a evangelijní zvěsti mají křesťané zaměřit, ostatní jsou jen lidé, kteří nějak vypadají před druhými.

(11) - Od slova πιστεύω "víra" (nejčastěji v Bibli jako víra v Boha) kladen důraz na (svěřenou) důvěru.

(12) - Dosl. ve stejném rozsahu (poměru) jako...

(13) - Dosl. pracoval v něm. Práce ve smyslu vyvíjení aktivity, aby práce pokračovala z jednoho bodu do druhého (určitý progres v kázání evangelia).

(14) - Dosl. to, co se dělí mezi dvěma stranami jako základ každého vztahu.

(15) - Ukazuje na extrémní chudobu.

(16) - Dosl. spěšně, aktivně, horlivě - dávat věci do pohybu

(17) -  Řecké sloveso, znamenající učinit vinným na základě určitých faktů, skutečností, svědectví z první ruky.

 

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.