Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efezkým 6

« Efezkým 5

» Filipským 1

 

1Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé. 2‚Cti svého otce a matku,‘ to je první přikázání se zaslíbením, 3‚aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi.‘ 4A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. 5Otroci, poslouchejte pozemské pány s bázní a chvěním, v upřímnosti srdce jako Krista. 6Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci, kteří z duše činí Boží vůli; 7služte ochotně, jako Pánu, a ne jako lidem. 8Víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána, ať je to otrok nebo svobodný. 9A vy, páni, jednejte s nimi také tak a zanechte vyhrůžek; vždyť víte, že jejich i váš Pán je v nebesích a že u něho není přijímání osob. 10Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. 11Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. 12Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. 13Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. 14Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, 15nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje; 16k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. 17A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté,19i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia, 20pro něž jsem poslem v řetězech, a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit. 21A abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám, všechno vám oznámí Tychikos, milovaný bratr a věrný služebník v Pánu, 22jehož jsem k vám poslal právě proto, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce. 23Pokoj bratřím a láska s vírou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 24Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou. Amen.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.