Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efezkým 3

« Efezkým 2

» Efezkým 4

 

1Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany -- 2pokud jste vskutku slyšeli o správě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, 3že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. 4Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, 5které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, 6že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium, 7jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. 8Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství 9a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. 10Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, 11podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. 13Proto žádám, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením pro vás, neboť to je vaše sláva. 14Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, 15po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, 16aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, 17aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, 18a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, 19a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. 20Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, 21jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.