Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efezkým 1

« Galatským 6

» Efezkým 2

 

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým v Efesu a věrným v Kristu Ježíši: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. 4On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, 5když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista 6ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu. 7V něm máme vykoupení skrze jeho krev -- odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, 8kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti,9když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, 10aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. 11V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, 12abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. 13V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, 14jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. 15Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, 16nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách, 17aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého 18a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých 19a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. 20Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. 22A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, 23která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.