Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Timoteovi 4

 

« 2. Timoteovi 3

» Titovi

 

1Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: 2Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. 3Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; 4odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. 6Neboť já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. 7Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. 8Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. 9Pospěš si, abys ke mně brzo přišel. 10Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie. 11Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi a přiveď s sebou, neboť je mi užitečný k službě. 12Tychika jsem poslal do Efesu. 13Až půjdeš, vezmi s sebou plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, též svitky a zvláště pergameny. 14Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutků. 15Také ty si dávej před ním pozor. Velmi se totiž postavil proti našim slovům. 16Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, nýbrž všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno! 17Pán však stál při mně a posilnil mě, aby skrze mne byla dovršena zvěst a aby ji uslyšeli všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. 18Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. 19Pozdrav Prisku a Akvilu i dům Oneziforův. 20Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. 21Pospěš si, abys přišel ještě před zimou. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři. 22Pán Ježíš Kristus buď s tvým duchem. Milost s vámi! Amen.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.