Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Timoteovi 3

 

« 2. Timoteovi 2

» 2. Timoteovi 4

 

1Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, 3bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, 4zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. 5Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. 6K nim patří ti, kteří vnikají do domů a podmaňují si lehkověrné ženy, které jsou obtížené hříchy a hnané rozličnými žádostmi, 7které se stále učí, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 8Jako se Jannés a Jambrés postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito lidé stavějí proti pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře. 9Ale dále nepostoupí, neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum oněch dvou. 10Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, 11pronásledování a utrpení, jaká mne stihla v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil! 12Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. 13Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu; budou svádět jiné a sami budou sváděni. 14Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil; 15od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17tak aby Boží člověk mohl být pohotově připraven důkladně  ke každému dobrému skutku.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.