Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Timoteovi 2

« 2. Timoteovi 1

» 2. Timoteovi 3

 

1Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. 2Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. 3Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. 4Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. 5A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel. 6Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. 7Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění. 8Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, ze semene Davidova, podle mého evangelia. 9Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Ale slovo Boží není spoutáno. 10Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. 11Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. 12Jestliže vytrváváme, budeme s ním i kralovat. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. 13Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 14Toto připomínej a před tváří Boží zapřísahej bratry, aby se nepřeli o slova. K ničemu to není, jen ke zkáze posluchačů. 15Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. 16Vyhýbej se prázdným světským řečem, neboť ti, kdo tak mluví, budou stále víc postupovat k bezbožnosti 17a jejich nauka se bude šířit jako sněť. Patří k nim i Hymenaios a Filétos, 18kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že vzkříšení již nastalo, a tím u některých podvracejí víru. 19Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť: ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘, a ‚ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno‘. 20Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti, druhé k méně čestným účelům. 21Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. 22Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23Hloupé a pošetilé otázky odmítej; víš, že plodí hádky. 24Pánův otrok se nemá hádat, nýbrž má být přívětivý ke všem, schopný učit, má být trpělivý 25a v tichosti kárat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy, 26a proberou se z Ďáblovy léčky, do které byli od něj chyceni, aby činili jeho vůli.